Kas kohalikul omavalitsusel on õigus/ kohustus kanda minu taotluse alusel juurdepääsutee valla teederegistrisse?

PrintPDF Jaga

Teed registreeritakse üldjuhul riiklikus teeregistris. Vastavalt teeseaduse §-le 11 registreeritakse teeregistris riigimaanteede nimekirjas olevad teed, kohalikud teed ja metsateed. Riiklikus teeregistris võib kohaliku omavalitsuse ettepanekul registreerida ka avalikuks kasutamiseks määramata erateed. Riikliku teeregistri vastutavaks töötlejaks on Maanteeamet. Riikliku teeregistri pidamise kord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 12.08.2005 määruses nr 199 „Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus.“ Vastavalt nimetatud põhimäärusele koosneb register muuhulgas ka erateede andmebaasist. Määruse § 7 lg 3 kohaselt avalikuks kasutamiseks määramata erateede kohta võib erateede andmebaasi kanda sama määruse lg-s 2 sätestatud andmed või osa neist kohaliku omavalitsuse ettepanekul. Registrisse andmete esitajaks on määruse § 9 kohaselt muuhulgas kohalike ja erateede osas kohalik omavalitsus ning vastavalt § 10 lg 1 p-dele 4 ja 5 on erateede registrisse kandmise aluseks nende erateede nimekiri.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 ja § 22 lg 1 p 37 kuuluvad volikogu ainupädevusse lisaks teistes punktides nimetatud küsimuste otsustamisele ka muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused. Teeseaduse § 5¹ kohaselt määratakse kohalike teede nimekiri valla- või linnavolikogu otsusega.

Kohaliku omavalitsuse poolt võib eelpool toodust tulenevalt kanda teeregistrisse ka erateid. Konkreetne eratee teederegistrisse kandmise kord (missugused andmed ja missuguses mahus tuleb esitada jne) sõltub kõnealuse kohaliku omavalitsuse kehtestatud asjakohasest määrusest. Eratee registrisse kandmiseks on vajalik tee omaniku (ei oma seejuures tähtsust, kas see on juriidiline või füüsiline isik) avaldus. Seega isik, kes ei ole tee omanik, ei saa sellist avaldust esitada. Oluline on siiski märkida, et riiklikku teeregistrisse kantud andmetel on tulenevalt eelpool nimetatud määruse §-st 8 kõigest informatiivne tähendus.