Abieluvaraleping - mis see on?

PrintPDF Jaga

Abieluvaraleping on abikaasadevaheline kokkulepe, milles abikaasad võivad: 

  1. lõpetada nende vahel abiellumisel tehtud valiku või abieluvaralepingu alusel kehtiva varasuhte;
  2. kehtestada muu seaduses ettenähtud varasuhte või
  3. muuta seaduses ettenähtud juhtudel nende poolt valitud varasuhet. 

Abieluvaralepingu võib sõlmida enne abielu sõlmimist või abielu kestel. Abieluvaralepingu peavad abikaasad sõlmima isiklikult ja notari juures. Notarite kontaktandmed leiate siit.

Notar nõustab abikaasasid lepingu sõlmimisel, koostab lepingu projekti, selgitab riigilõivu tasumisega seonduvat ning esindab avalduse esitamisel registri vastutavale töötlejale, milleks on Notarite Koda. Abieluvaraleping esitatakse abieluvararegistrile kande tegemiseks ainult juhul, kui abikaasad seda soovivad. Abieluvaralepingul on kolmanda isiku suhtes õiguslik tähendus ainult siis, kui selle kohta on tehtud kanne abieluvararegistrisse või kui kolmas isik teadis abieluvaralepingu olemasolust. Abieluvaralepingu kohta abieluvararegistrisse kande mittetegemine ei mõjuta abikaasadevahelisi varalisi suhteid.

Abieluvaraleping lõpeb, kui:

  1. üks abikaasa sureb või abielu lahutatakse;
  2. sõlmitakse uus abieluvaraleping, millega kehtestatakse seaduses ettenähtud muu abieluvarasuhe, või
  3. vara juurdekasvu tasaarvestus või varaühisus lõpetatakse abikaasa hagi alusel kohtuotsusega. 

Abieluvaralepingus ei saa reguleerida neid abielusuhtega seotud varalisi kohustusi, mis ei ole seotud vara valdamise, kasutamise ja käsutamisega (nt ülalpidamisega seotud kokkulepped).

Kuna abikaasade varasuhe puudutab ka kolmandate isikute (nt võlausaldajate) õiguslikku seisundit, siis peab ka neil olema võimalik saada teavet selle kohta, milline varasuhe abikaasade varalisi suhteid reguleerib. Selleks ongi mõeldud abieluvararegister. Sõlmitud abieluvaralepingu kohta abieluvararegistrisse kande tegemine ei ole lepingu kehtivuse seisukohalt kohustuslik (leping jõustub alates selle notariaalsest tõestamisest) ja abieluvaralepingu sõlmimise kohta tehakse kanne abieluvararegistrisse ainult siis, kui vähemalt üks abikaasa seda soovib. Samas kui abieluvararegistris kannet ei ole või puudub kanne muudatuste kohta, võib kolmas isik tugineda senise varasuhte jätkumisele, välja arvatud, kui ta teadis, et asjaolud on muutunud.

Teavet selle kohta, kas abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, on võimalik saada abieluvararegistri sisujuhist internetiaadressil https://abieluvararegister.rik.ee/

Abikaasade varasuhete kohta saate lugemislisa http://www.notar.ee/21475.