Kui kiiresti tehakse abieluvararegistrisse kanne?

PrintPDF Jaga

Alates 2018. a märtsist teevad notarid kandeid otse abieluvararegistrisse, mille tõttu on kannete tegemine muutunud oluliselt kiiremaks. Kui enne tehti kandeid kuni ühe kuu jooksul, siis nüüd tehakse kanne reeglina ühe tööpäevaga. Alates märtsist peab abieluvararegistrit Notarite Koda. https://www.notar.ee/32885

 

Kandeavalduse läbivaatamisel kontrollib kande tegemiseks õigustatud isik 14 päeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates, kas:

  1. nõutavad vormikohased dokumendid on esitatud;
  2. kande tegemine on seaduse alusel lubatud.

Kui esineb kande tegemist takistav puudus või puudub vormikohane dokument, määrab kande tegemiseks õigustatud isik tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Pärast kõigi puuduste kõrvaldamist ja vormikohaste dokumentide esitamist peab kande tegemiseks õigustatud isik kandeavalduse 14 päeva jooksul läbi vaatama.

Kandeavaldus jäetakse rahuldamata, kui:

  1. määratud tähtaja jooksul ei ole kõrvaldatud kande tegemist takistavat puudust või esitatud vormikohast dokumenti;
  2. isik ei ole õigustatud nõudma kande tegemist;
  3. abieluvaralepingu sõlminud isikud ei ole abielus;
  4. esitatud dokumentidest ei selgu avaldaja soov või soovitava kande õiguslik alus;
  5. kande tegemine on keelatud seadusega või on vastuolus heade kommetega;
  6. esineb muu takistus, mille tõttu ei ole võimalik kannet teha.

Kui kandeavaldus kuulub rahuldamisele, teeb kande tegemiseks õigustatud isik registrikaardile kande.

Pärast kande tegemist saadetakse mõlemale abikaasale ja neid registriasjas esindanud notarile registrikaardi väljatrükk.