Kuidas elatist taotleda teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Euroopa Nõukogu määruse nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, sõlmitud Brüsselis 18.12.2008, leiate siit. Määrus jõustus 18.06.2011. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Antud määrus reguleerib muuhulgas elatise taotlemist kui võlgnik elab teises Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik). Määrus näeb ette lisasoodustused välisriigis elatise taotlemisel – põhjalik keskasutuste abi, kohtueelne nõustamine, automaatne riigi õigusabi jne.

NB! Määrus kohaldub vaid juhul kui üheski riigis ei ole varasemalt tehtud elatisotsust samade poolte vahel! Kui Teil on olemas kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ning võlgnik elab välisriigis, palume uurida teemat Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal. Kui aga Teil on elatislahend olemas, kuid soovite seda muuta ja üks osapooltest elab välisriigis, palume uurida teemat Kuidas taotleda elatislahendi muutmist teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Elatise taotlemiseks välisriigis peate edastama Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele (aadress Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn) järgnevad dokumendid:

  • taotlus Justiitsministeeriumile elatisasja algatamiseks;
  • taotlus välisriigi pädevale asutusele – täpsem info alljärgnevalt;
  • koopia lapse või laste sünnitunnistusest või isaduse tuvastamise kohtuotsusest - kui isadus ei ole tuvastatud, siis palume see märkida välisriiki minevasse taotlusesse.

Taotluse leiate siit. Esmalt valige riik, kuhu taotlus läheb ning see järel „Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tegemiseks või muutmiseks“. Vormi on võimalik täita elektrooniliselt ning pikema selgituse sisestamisel soovitame täita osa võõrkeeles (näiteks inglise keeles). Vormi lõpus on näidatud Teie poolt valitud riigi poolt aktsepteeritavad keeles, valige Teile sobiv keel ning vajutage nupule "Tõlgi" (luubiga ikoon). Üldjuhul on soovitatav taotlus koostada välisriigi ametlikus keeles. Printige ja allkirjastage tõlgitud vorm.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee