Õigusabi vähekindlustatud isikutele

PrintPDF Jaga

I Riigi õigusabi

Selleks, et inimese õigused ei jääks majanduslike piirangute tõttu kaitseta, on seadusega kehtestatud võimalus saada õigusabi riigi kulul. Vähekindlustatud isikutele õigusabi tagamist korraldab Eesti Vabariik riigi õigusabi seadusegasätestatud korras /vt. www.riigiteataja.ee/akt/128122011016?leiaKehtiv/. Nimetatud seadus sätestab isikute ringi, keda riik õigusabi vajaduse hetkel õigusabi andmisega abistab (see ei tähenda alati ja 100% tasuta õigusabi) ning valdkonnad, millistes eelnimetatud õigusabi antakse. Riigi poolt tagatava õigusabi osutajaks on advokaadid.

Kuidas jõuda advokaadini?

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi saamiseks esitada taotlus (RÕT) kohtule. Taotleja lisab RÕT-ile teatise oma majandusliku seisundi kohta. Riigi õigusabi taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Justiitsministeeriumi veebilehel www.just.ee/oigusabi/ ning igas kohtus ja advokaadibüroos. Konkreetse advokaadi määrab kohtu taotlusel Eesti Advokatuur.

 

II Esmane õigusabi erinevatelt vabaühendustelt

Esmast õigusabi osutavad vähekindlustatud abivajajaile mitmed vabaühendused. Vabaühenduste poolt pakutav õigusabi on enamasti abivajajale tasuta. Abi saajate sihtgrupi ja õigusvaldkonnad otsustavad vabaühendused (nt lapsed, patsiendid, vähekindlustatud isikud, keskkonnakaitse küsimused vms).

2014. aastal toetab Justiitsministeerium erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud isikutele õigusabi osutamist ning teeb koostööd järgmiste organisatsioonidega:

1. MTÜ Eesti Kurtide Liit/kaastaotleja Eesti Puuetega Inimeste Koda (www.ead.ee/378776www.epikoda.ee)

2. MTÜ Eesti Kutsehaigete Liit (www.ekl.nukka.eu); toetus eraldati kutsehaigetele ning nende pereliikmetele suunatud üle-eestiliste koolitus- ja nõustamispäevade läbiviimiseks.

 

Vähekindlustatud isikutele esmatasandi õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse kättesaadavuse parandamiseks (Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis) on Justiitsministeerium partneriks 2015. aastal konkursi tulemusena:

3. SA Õigusteenuste Büroo (www.otb.ee)  

4. MTÜ Eesti Juristide Liit (www.juristideliit.ee / lisaks „Õigusapteegi“ projekt).

Veebilehel Jurist Aitab vastab inimeste küsimustele ning hoiab juhendid ja muud materjalid ajakohasena

Lisaks:

5. MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga nõustab lapsevanemaid perekonnaõigust puudutavates küsimustes (vt www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/tasuta-juriidiline-noustamine/).

6. Tasuta õigusabi pensionäridele pakub Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (vt www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/).

 

III Muud õigusinfo saamise võimalused

Lisaks on väga palju asjakohast (tegevusvaldkonnast lähtuvat) informatsiooni Eestiametkondade, kutseorganisatsioonide jm veebilehtedel (mõned näited: Justiitsministeeriumi veebileht www.juristaitab.ee ja rubriik KKK; Eesti Advokatuur www.advokatuur.ee/, Notarite Koja teabekeskus www.notar.ee/, Töötukassa www.tootukassa.ee/, Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee, Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee/kysi jne).

 

Lisaks harjutavad õigusnõustamist ka üliõpilased:

Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroo 

Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) ja Mustamäe Linnaosavalitsuses  (Tammsaare tee 135) annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid (vt http://www.juristideliit.ee/ ).

 

Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo

asub Tartus, Näituse tn 20. Õigusnõu annavad TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid (vt www.oi.ut.ee/et/oppimine/uliopilaste-oigusburoo).

 

Ja lõpetuseks - väga oluline on probleemi lahendava informatsiooni otsimist alustadaelektroonilisest Riigi Teatajast õigusaktiga tutvumisest (www.riigiteataja.ee).