Millised nõuded kehtivad ostetud asja parandamise või vahetamise suhtes?

PrintPDF Jaga

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib tarbija nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Arvestama peab muu hulgas ka asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning tarbija võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga. Asendada saab samade omadustega ja näitajatega liigitunnustega asja, mis tarbijale müüdi. Asendamine ei ole reeglina võimalik, kui müüdud asja tunnustele vastava asja tootmine või müük on lõppenud.

Kui kaupleja pakub asenduseks sama mudeli teist värvi asja või kokkulepitust erinevat asja, ei ole tarbija kohustatud seda vastu võtma. Kui tarbija aga võtab asenduseks pakutud toote vastu, loetakse kauplejapoolne asendamise kohustus täidetuks. Asja asendamisel ei või kaupleja nõuda juurdemaksu, isegi kui asja hind on vahepeal tõusnud.

Kui müüja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, võib ta nõuda tarbijalt puudusega asja tagastamist. Asja tagastamise võimatuse korral peab tarbija hüvitama kauplejale asja ostuhinna.

Asja väärtuse vähenemine tuleb hüvitada ainult juhul, kui väärtuse langemise põhjuseks ei olnud asja korrapärane kasutamine.
Tarbija poolt asja asendamise nõude esitamise korral on müüjal õigus pakkuda selle asemel asja parandamist, kui see on majanduslikult tema jaoks soodsam ning parandamine on võimalik.

Müüjal on kohustus kanda asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Otsustussõigus selle osas, kuhu ja kuidas lepingu tingimustele mittevastav asi parandamiseks toimetatakse, on müüjal.

Kui müüja ei ole määratlenud asja remontimiseks toimetamise korda, võib tarbija ise asja kohale toimetada soodsamat transpordiviisi (ühistransport, postipakk vms) kasutades.

Müüjal on kohustus kanda ka remonditud või vahetatud asja tarbijale tagasitoimetamise kulud. Kui tarbija nõuab õigustatult asja parandamist ja müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib tarbija asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.