Millistele nõuetele peab vastama tarbijale müüdav asi?

PrintPDF Jaga

Tarbijale müügi puhul on tarbija põhiliseks ootuseks, et müüdud asja saab kasutada sihtotstarbeliselt probleemideta.

Ostjale üleantav asi ja asja juurde kuuluvad dokumendid peavad vastama lepingutingimustele. Asi ei vasta tingimustele, kui sellel ei ole kokkulepitud omadusi. Müüja poolt üleantav asi peab vastama kõigile tingimustele, sealhulgas koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse, dokumentide ja pakendi osas.

Asi peab olema kasutatav otstarbeks, milleks seda tavaliselt kasutatakse. Nii peab akutrell võimaldama aukude puurimist, pesumasin pesu puhtaks pesema jne.

Asi ei vasta nõuetele, kui selle kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida müüja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma (mitmetele seadmetele on kehtestatud õigusaktiga erinõuded nagu surveseadmetele, gaasipaigaldistele ja nende ehitamisele jne).

Tarbijalemüügi korral kehtivad lisaks eelnevale asja vastavuse suhtes kõrgendatud nõuded. Tarbijale müüdav asi peab olema seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida tarbija võib mõistlikult eeldada. Asi on puudusega, kui see ei vasta reklaamitud omadustele, näiteks puudub kellal lubatud veekindlus. Kaup peab olema ka ohutu ja eeldatavate tarbimisomadustega.

Ostetud asja ebaõigest paigaldamisest tulenev puudus loetakse võrdseks asjast tuleneva tingimustele mittevastavusega, kui asja paigaldas müüja või tehti seda tema vastutusel.

Sama kehtib, kui asja paigaldas tarbija ja ebaõige paigaldamine tulenes müüja poolt antud puudulikust teabest asja paigaldamise kohta.

Müüja ei vastuta nende asja puuduste eest, mis olid ostjale asja üleandmisel teada. Sellisel juhul eeldatakse ostjapoolset nõustumist puudustega ning ostjal puudub õigus esitada teadaolevate puuduste osas nõue.