Mida võib maksustatavast tulust maha arvata?

PrintPDF Jaga

Mahaarvamisi võib teha seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

  • Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu 1728 eurot. /TuMS § 23/
  • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral /TuMS § 23.1/
  • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral /TuMs § 23.2/
  • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral /TuMS § 23.3/
  • Eluasemelaenu intressid /TuMS § 25/
  • Koolituskulud /TuMS § 26/
  • Kingitused ja annetused /TuMS § 27/
  • Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine /TuMS § 28/
  • Kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed /TuMS § 28.1/

NB!  Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang - §-des 25–27 sätestatud mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1920 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. /täiendavalt: TuMS § 28.2/