Otsing leidis 1229 vastet

18 Nov 2019, 18:57
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 21

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere Detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Seega, sõltumata teemaa praegusest omandisuhtest on planeeringu koostamise korraldaja kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljas...
18 Nov 2019, 18:43
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Parkimine KÜ territooriumil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Parkimine KÜ territooriumil

Tere Parkimisala näol on tegemist korteriomanike kaasomandi esemega. Korteriomanik võib korteriomandi ja korteriühistuseaduse alusel nõuda, et kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Asjaõigusseaduse § 74 lg 1 kohaselt võib kaasomandis ...
15 Nov 2019, 11:51
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Vihmaveeuputusest tekkinud kahju hüvitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: Vihmaveeuputusest tekkinud kahju hüvitamine

Tere Sõltumata asjaolust, kas katusepaigaldaja on suusõnaliselt andnud lubaduse korteriühistule kulude hüvitamiseks, on Teil nõue korteriühistu liikmete kui katuse kaasomanike vastu. Kuna kaasomanikud on otsustanud omandit hallata läbi korteriühistu, olete teavitanud juhtumist õigesti korteriühistut...
12 Nov 2019, 16:01
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisraha teistkordne nõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 41

Re: Elatisraha teistkordne nõue

Tere Kui kokkuleppe aluseks olnud asjaolud on muutunud, sealhulgas lapse vajadused suurenenud, saab elatise suurendamiseks pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Elatise nõude esitamine on riigilõivuvaba. Elatise suurus määratakse kindlaks laste vajadustest lähtuvalt. Arvesse võidakse võtta ka vanema või...
12 Nov 2019, 15:55
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärandi inventuuri järgsete nõuete tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 22

Re: Pärandi inventuuri järgsete nõuete tasumine

Tere Tulenevalt pärimisseadusest on pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest pärast inventuuri tegemist piiratud pärandvara väärtusega. Üleskutsemenetluses tähtaegselt esitamata nõuete täitmise eest vastutab pärija pärast inventuuri tegemist üksnes ulatuses, milles ta on temale nõudest te...
12 Nov 2019, 15:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Päring
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Päring

Tere Täitemenetluse seadustik § 131 sätestab, et sissetulekuks, millele ei saa sissenõuet pöörata on riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses. Riigikohtu on teinud lahendi nr 3-2-1-68-07 kus on selgitatud sissenõude pööramist võlgniku pensionile ning milline on mittearestitav sissetuleku osa: Ri...
12 Nov 2019, 15:45
Foorum: Muud küsimused
Teema: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering
Vastuseid: 9
Vaatamisi: 292

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Tere Riigikohtu tsiviilkolleegium on leidnud, et olukorras, kus eratee on planeeringu järgi ainuvõimalik juurdepääs avalikult kasutatavale teele paljude kinnisasjade omanike jaoks, ei ole eraõiguslikud meetmed kõigi isikute huvide tasakaalustatud kaitseks piisavad. Elanikel on sellisel juhul õigus k...
12 Nov 2019, 15:40
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Väär diagnoos
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 17

Re: Väär diagnoos

Tere Kui inimene kahtleb arsti otsuses, siis on tal õigus teisesele arvamusele. See tähendab, et ta võib oma tervisemure kohta küsida teise arsti hinnangut. Patsiendile esimesena diagnoosi pannud või teda ravinud arst peab teisese arvamuse andjale edastama kogu patsiendi tervisemurega seotud info. T...
12 Nov 2019, 15:37
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Piiratud info
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 19

Re: Piiratud info

Tere Teise astme kohtus saab vaidlustada esimese astme kohut vaid tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel. Apellatsioonkaebuses võib tugineda üksnes väitele, et esimese astme kohtu otsus põhineb õigusnormi rikkumisel või et apellatsioonimenetluses arvestamisele kuuluvate asjaolude ja tõ...
12 Nov 2019, 15:31
Foorum: Muud küsimused
Teema: Planeerimisseadus § 131
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 21

Re: Planeerimisseadus § 131

Tere

Teie tsiteeritud sättest tuleneb ühemõtteliselt, et seaduses sätestatust kaldutakse kõrvale juhul, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist