Otsing leidis 1227 vastet

12 Nov 2019, 15:09
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumisest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Aegumisest

Tere Kohtuotsusega välja mõistetud hüvitise nõue aegub 10 aastaga. Täitemenetluse edenemise kohta on Teil õigus pärida aru kohtutäiturilt. Samuti on võimalik Teie avaldusel pöörata sissenõue võlgniku varale, sealhulgas kinnisasjadele. Soovitan kohtutäituriga nõu pidada, mis võib olla praegusel juhul...
12 Nov 2019, 15:05
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Servituudi leping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Servituudi leping

Tere Servituudi seadmise lepingus lepitakse kokku servituudi sisu, teostamise viisid ja vahendid. Lisaks sissekantavad poolte kohustused (nt kohustus servituudi alust kinnisasja hooldada, maksta tasu servituudi eest jms). Servituut on kasutusõigus, mis ei sõltu kinnisasja omaniku isikust ega selle v...
07 Nov 2019, 11:53
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 107

Re: Aegumine

Tere Karsitus mõistetakse teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi. Siiski on seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, tagasiulatuv jõud isiku suhtes, keda ei ole selle teo eest jõustunud otsusega karistatud. Seadusel, mis välistab ...
07 Nov 2019, 10:50
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 43

Re: Hooldusõigus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Hooldusõigus on vanemate õigus ja kohustus otsustada lapsesse puutuvat ja hoolitseda tema heaolu eest eelkõige lapse parimaid huve silmas pidades. Reeglina on lapsel kaks hooldusõiguslikku vanemat ja varasemalt on kohtud asunud seisukohale, et see on ka lapse pari...
05 Nov 2019, 15:44
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Trahvi sisse nõudmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 49

Re: Trahvi sisse nõudmine

Tere Eelduslikult on küsimuses tegemist parkimise eest määratud viivistasu otsusega. Liiklusseadusest tulenevalt on viivistasu maksja mootorsõiduki või selle haagise omanik ja viivistasu määr ei tohi ületada 31 eurot ööpäevas. Viivistasu täpsustatud määra, sealhulgas vajaduse korral selle diferentse...
05 Nov 2019, 15:18
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: ÜÜRILEANDJA KORTERIL ON MÄRGE TEISE ISIKU KASUKS. KELLELE MAKSTA?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: ÜÜRILEANDJA KORTERIL ON MÄRGE TEISE ISIKU KASUKS. KELLELE MAKSTA?

Tere Kahjuks ei nähtu Teie küsimusest kas eluruumile on seatud isiklik kasutusvaldus või isiklik kasutusõigus ja mis on selle sisuks. Mõlema koormatise puhul sõltuvad õigused lepingu tingimustest, mille alusel on eluruum koormatud. Isiklik kasutusõigus elamule koormab kinnisasja selliselt, et isikul...
31 Okt 2019, 09:51
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 107

Re: Aegumine

Tere Teie viidatud sätted käsitlevad erinevaid asjaolusid. § 82 lg 1 p3 on sätestatud aegumine juhul, kui nõuet ei ole sundtäitmisele pööratud ehk siis kohtutäituri menetlusse antud. Sel juhul saab nõuet sissenõudma asuda kolme aasta jooksul otsuse jõustumisest. Kui on möödunud 3 aastat,otsust enam ...
31 Okt 2019, 09:45
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Väikses kortermajas veekanalisatsiooni torude vahetus vee avarii tõttu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: Väikses kortermajas veekanalisatsiooni torude vahetus vee avarii tõttu

Tere Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest tulenevalt on korteriomanik kohustatud võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada. Seega peab lubama torustiku vahetamiseks kasutada korterit ...
31 Okt 2019, 09:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: Pildistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 81

Re: Pildistamine

Tere Eravaldusesse sisenemine ilma omaniku või valdaja loata on keelatud, kui aga pildistamine toimub avalikust ruumist ilma eravaldusesse sisenemata, siis selline tegevus on üldjuhul lubatud. Küll võib olla siinkohal tegemist Teie isiklike õiguste kahjustamisega. Isiklike õiguste kahjustamine, sh e...
31 Okt 2019, 09:26
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eksperdi kaasamine tsiviilasja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 54

Re: Eksperdi kaasamine tsiviilasja

Tere Võimalik on pöörduda eksperdi poole ja esitada tema arvamus menetlusse tõendina. Teine võimalus on taotleda menetlust alustades või selle käigus ekspertiisi määramist. Mõlemal juhul kannab ekspertiisi kulud selle taotleja. Siiski on kohtumenetluses võimalik vastavate asjaolude esinemisel taotle...