Huvikooli õpetaja tähtajalise lepinguga töölevõtmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Juun 2019, 10:17

Huvikooli õpetaja tähtajalise lepinguga töölevõtmine

16 Juun 2019, 10:47

Tere!

On tekkinud olukord, kus tööandja sõlmis 3. septembril riiklikus huvikoolis (tegemist ei ole erakooliga) õpetajana töötamiseks minuga tähtajalise lepingu, mille lõpp-tähtaeg on 31. august. Tööle võttes ei korraldanud tööandja konkurssi, vaid võttis mu tööle, sest olin eelneval, 2017. aastal kandideerinud, kuid toona mind ei valitud.

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse paragrahvi 27 lõike 2 punkti 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab, et koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli või gümnaasiumi õpetaja vaba ametikohta ei õnnestu täita konkursi korras, lubada direktoril (juhatajal) sõlmida õpetajaga tööleping määratud ajaks, tähtajaga kuni üks aasta. Kas see käib ka huvikooli õpetajate kohta?

Töölepingus ei ole kirjas, miks minuga tehti tähtajaline leping. Lepingu sõlmimise hetkel olid mul pooleli õpingud õpetaja magistrantuuris, mille olen käesolevaks hetkeks lõpetanud, nii et vastan käesoleval hetkel õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
Kas huvikooli õpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded on erinevad võrreldes tavakoolidega? Kui õpetaja kvalifikatsiooninõuded pole huvikoolis töötamiseks töölevõtu hetkel piisavad, siis kas sel juhul peab tööandja sõlmima 1-aastase lepingu?

Varem on tööandja eelnevate töötajatega rakendanud praktikat, kus töötaja võetakse alguses tähtajalise 1-aastase lepinguga tööle. Seejärel pikendatakse temaga tähtajalist lepingut veel 1 aasta. Kui töötaja on kaks korda järjest 1-aastase lepinguga huvikoolis õpetajana töötanud, kas see on seadusega kooskõlas?

Soovin teada, millisel juhul võib tööandja huvikooli õpetajat tööle võtta tähtajalise töölepinguga ja millisel juhul tähtajatu lepinguga?
Millisel juhul võib huvikoolis tööandja minuga sõlmida selle lepingu lõppemisel uue 1-aastase tähtajalise lepingu või pikendada lepingut veel korra üheks aastaks? Millisel juhul muutub leping tähtajatuks?

Postitusi: 1555
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Huvikooli õpetaja tähtajalise lepinguga töölevõtmine

20 Juun 2019, 18:15

Tere,

Eesti Vabariigis reguleerib huvihariduse andmist Huvikooli seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv. Nimetatud õigusakti § 18 kohaselt on koolitöötajad huvikooli seaduse mõttes õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (eelkõige huvihariduse spetsialistid, õpetajad, kutseõpetajad, treenerid, noorsootöötajad) ning teised töötajad. Koolitöötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse huvikooli põhimääruses, ametijuhendis ja töölepingus.
Seega, millised nõuded on millisel ametikohal, on ilmselt kehtestatud huvikooli põhimäärusega. Siiski kehtivad töölepingule Töölepingu seaduse sätted, kui Teid on töölepingu kohaselt tööle võetud õpetajana, sellest tulenevate erisustega.
TLS § 6 lg 2 kohaselt, kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööleping on tähtajaline, peab tööandja lisaks muudele lepingutingimustele teatama töötajale töölepingu kestuse ja tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjuse. Seega ei ole seaduses sätestatud, et see peab sisalduma töölepingus, ent see peab olema töötajale teatavaks tehtud. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tegemine. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks võib tähtajalise töölepingu sõlmida asendamise ajaks. Tähtajalise töölepingu järjestikune sõlmimine on küll lubatud, ent tuleb silmas pidada, et kui töötaja ja tööandja on sõlminud tähtajalise töölepingu samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui kaks korda või tähtajalist lepingut pikendanud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta