Alaealine ja osaühing

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 19 Jaan 2017, 19:52

Alaealine ja osaühing

19 Jaan 2017, 19:55

Tere

Mida peab selleks esitama ja kuhu täpsemalt pöörduda, kui alaealine (15-aastane) soovib osaühingut luua ja juhatuse liikmena tehinguid teha jne.

See peaks ju võimalik olema, nagu mitmed veebisaidid väidavad?

Ette tänades

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alaealine ja osaühing

20 Jaan 2017, 22:38

Täielik teovõime on täisealisel isikul. Täisealine on isik, kes on 18-aastane. Seega on 15-aastasel isikul piiratud teovõime. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 9 lg 1 sätestab, et kohus võib vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõimet laiendada, kui see on alaealise huvides ja alaealise arengutase seda võimaldab. Sel juhul otsustab kohus, milliseid tehinguid võib alaealine teha iseseisvalt. Alaealise piiratud teovõimet võib laiendada tema vanemate nõusolekul. Kui aga kohus leiab, et nõusoleku andmisest keeldumine on ilmselt vastuolus alaealise huvidega, võib kohus alaealise teovõimet laiendada vanemate nõusolekuta. TsÜS § 10 kohaselt on piiratud teovõimega isiku poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud ühepoolne tehing tühine. Piiratud teovõimega isiku poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud, kui seaduslik esindaja tehingu hiljem heaks kiidab. Kui isik on muutunud pärast tehingu tegemist teovõimeliseks, võib ta tehingu ise heaks kiita. Seega ei ole 15-aastasel isikul võimalik ilma vanemate nõusolekuta asutada äriühingut, olla juhatuse liige ja teha tehinguid. 15-aastane isik on piiratud teovõimega, ehkki sellise isiku teovõimet võib kohus laiendada.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 3
Liitunud: 19 Jaan 2017, 19:52

Re: Alaealine ja osaühing

04 Veebr 2017, 19:08

Tere

Seda olen lugenud, aga kuidas see teovõime laiendamine välja näeb; see kohtusse pöördumine - kuhu ja mida esitada on vaja ja kuidas see käib?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alaealine ja osaühing

06 Veebr 2017, 14:32

Tsiviilasjade menetlemine kohtus toimub vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) sätetele. Alaealise teovõime laiendamine on hagita perekonnaasi. Menetlusosalised hagita asjas on avaldaja ja muud asjast puudutatud isikud. TsMS § 114 lg 1 ja 2 sätestavad, et alaealise teovõime laiendamise asja võib lahendada Eesti kohus, kui alaealine on Eesti Vabariigi kodanik või kui tema elukoht on Eestis. Alaealise teovõime laiendamise ja teovõime laiendamise tühistamise avaldus esitatakse alaealise elukoha järgi. Kui alaealisel ei ole Eestis elukohta, esitatakse avaldus Harju Maakohtusse. Kõik avaldused, taotlused, vastuväited ja kaebused esitatakse kohtule selgesti loetavas masina- või arvutikirjas A4 formaadis. Kohtuistungil esitatud avaldused, taotlused, seisukohad ja vastuväited protokollitakse. Kohtule võib avaldusi ja muid dokumente, mis peavad olema kirjalikus vormis, esitada ka elektrooniliselt.
TsMS § 476 sätestab, et hagita menetluse algatab kohus omal algatusel või huvitatud isiku või asutuse avalduse alusel. Hagita menetluse lahend on kohtumäärus. Kohtumäärusele kohaldatakse hagimenetluses tehtava kohtumääruse kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti. TsMS § 570 kohaselt otsustab kohus alaealise teovõime laiendamise vähemalt 15-aastase alaealise enda, tema vanema või eestkostja või alaealise elukoha järgse valla- või linnavalitsuse avalduse alusel. Avalduses märgitakse:
1) mis põhjusel alaealise teovõime laiendamist taotletakse;
2) andmed, mis annavad aluse teovõime laiendamiseks.
Avaldusele lisatakse alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek alaealise teovõime laiendamiseks. Nõusolekust keeldumine tuleb märkida avalduses. Kohtu korraldusel kogub ja esitab alaealise elukohajärgne valla- või linnavalitsus kohtule alaealise teovõime laiendamiseks vajalikud andmed ning annab menetluses oma arvamuse teovõime laiendamise kohta. Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv, mis riigilõivuseaduse § 59 lg 7 kohaselt on avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas ja piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise asjas 10 eurot.
TsMS § 575 sätestab, et kohus lahendab alaealise teovõime laiendamise määrusega.
(2) Määruses märgitakse:
1) isik, kelle teovõimet laiendatakse;
2) milliseid tehinguid või õigustoiminguid võib alaealine teha seadusliku esindaja nõusolekuta.Vastas Vambola Olli.

Vasta