Kohtutäituri tasu vaidlustamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Juun 2014, 17:30

Kohtutäituri tasu vaidlustamine

10 Juun 2014, 17:43

Kas kohtutäituril on õigus nõuda minult menetluse alustamise tasu ja oma põhitasu, kui olen võla ja intressi tasunud ilma tema sekkumiseta otse võlausaldajale. Kuidas vaidlustada kohtutäituri põhitasu suurust.

1. Ei tagastanud raamatukogule raamatuid tähtajaks.
2. Viisin raamatud raamatukogule ise ära ja sain raamatuid viies raamatukogult teada, et minu võlgnevus on jõutud anda kohtutäiturile
3. Leppisin raamatukoguga kohapeal kokku,et tasu viivise otse neile. Raamatud said ka kõik tagastatud
4. Kirjutasin kohtutäiturile ja palusin võimalust tasuda vaid menetluse algatamise tasu, sest võlgnevuse põhiosa on tasutud.
5. Kulleriga sain kätte samal päeval kohtutäituri dokumendid.
6. Kohtutäitur vastas mu palvele, et nõuab ikkagi sisse nii menetluse algatamise tasu, raamatukogu viivise pean tasuma läbi tema ja nõuab sisse täies ulatuses põhitasu. Andis 30 päeva aega tasumiseks läbi tema kontode.
7. Läksin raamatukokku ja raamatukogu nõus, et tasun viivise sularahas otse neile ja nad annavad kviitungi selle kohta ja teatavad kohtutäiturile, et neil pole mingeid pretensioone minu suhtes.

8. Kui olen ilma kohtutäituri teenuseid kasutamata omal algatusel kõik võlgnevused tasunud otse raamatukogule ja raamatukogu võtab nõude tagasi, kas kohtutäituril on õigus nõuda menetluse algatamise tasu 19.90 ja põhitasu ca 300 EUR. Kuidas seda vaidlustada seaduslikult.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kohtutäituri tasu vaidlustamine

12 Juun 2014, 15:31

Täituri tasu
Kohtutäituri tasustamist reguleerivad kohtutäituri seaduse 5. Jao §-d 28-53. Kohtutäituri tasud on kehtestatud kindlate summadena (teatud juhtudel ka tunnitasuna), millele lisandub käibemaks. Kohtutäituril on õigus võtta tasu ametitoimingu eest ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist ainult kohtutäituri seaduses sätestatud juhtudel, ulatuses ja korras. Kohtutäituri tasu maksab võlgnik ja see nõutakse sisse koos võla põhisummaga. Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust. Kohtutäituri seadus keelab kohtutäituril tegemast kokkuleppeid kohtutäituri tasu suurendamiseks või vähendamiseks, puuduvad ka kohtutäituri tasust vabastamise alused.

Täitekulu
Lisaks kohtutäituri tasule võib kohtutäitur nõuda võlgnikult sisse ka konkreetses täiteasjas tehtud vajalikud kulutused (täitekulu). Võlgnikult ei tohi täitekuluna välja mõista täitemenetluse raames kantud õigusabikulusid. Kohtutäitur koostab täitekulude kohta täitekulude väljamõistmise otsuse, mida võlgnik saab vaidlustada.


Kohtutäituri tasu sissenõudmine
Kohtutäituri seaduse § 32 lg 1 kohaselt menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega, lg 2 kohaselt rahalise nõude täitmisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule, lg 4 kohaselt rahalise nõude täitmisel selgitatakse täitmisteates võlgnikule, et kui ta täidab täitedokumendi enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, siis peab ta maksma põhitasu üksnes pooles ulatuses. Täitmisteates märgitakse numbritega kogu põhitasu suurus koos käibemaksuga ning vabatahtliku täitmise korral tasumisele kuuluv põhitasu koos käibemaksuga. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtus.

Kaebus kohtutäituri otsuse ja tegevuse peale
Täitemenetluse seadustiku § 217 lg 1 kohaselt kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosalise osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse, lg 4 kohaselt kohtutäitur teatab menetlusosalisele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jätmine ei takista läbivaatamist, lg 5 kohaselt teeb kohtutäitur kaebuse kohta motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalisele kätte.

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale edasikaebamine
Täitemenetluse seadustiku § 218 lg 1 kohaselt kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa.

Kahjuks ei selgi Teie küsimusest, kas kohtutäitur selgitas ja andis vabatahtlikuks täitmiseks tähtaja täitmisteates ? Kas täitmisteate saite alles peale raamatukogule põhivõlgnevuse tasumist? Kontrollige kõik tähtajad üle ja vaadake, kas vastusest tulevalt on Teil võimalik kohtutäituri tegevust vaidlustada.

Vastas Jana Kitter.

Vasta