Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 14 Nov 2014, 13:23

Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

14 Nov 2014, 13:35

Minul nimelt küsimus järgmine , et sain lõpuarve(Koondamine) seal sees kõik puhkuserahad , töötasu ja hüvitis . Nimelt kandis firma omakorda veel kohtutäiturile ja nüüd on küsimus säärane et palju võib kanda firma kohtutäiturile minu tuludest?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

17 Nov 2014, 08:58

1. Sissetulekut ei tohi arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust (2014.a.- 355.-€ kalendrikuus) või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.
Ainsa erandi sissetuleku (töötasu) arestimisel on seadus kehtestanud lapse elatise nõude täitmise korral. Juhul kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib kohtutäitur pöörata sissenõude võlgniku töötasule selliselt, et võlgnikule säilitatakse sissetulekust poolele miinimumpalgale vastav osa või vastav osa nädala või päeva sissetulekust. Seejuures ei arvestata lapse elatise nõude täitmisel võlgniku teiste ülalpeetavate olemasoluga.

2. Kui täitemenetluses täidetakse muud kui lapse elatise nõuet, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib sellisel juhul kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.

3. Kuid oluline on teada, et kohtutäitur ei tea ega näe täpselt, mille eest raha on Teie kontole laekunud. Juhul kui arvelduskontole laekunud eelpool nimetatud summa on kohtutäituri poolt arestitud, siis tuleb pöörduda kohtutäituri poole ja esitada avaldus selle kohta, et arestitud on summa, mis seaduse kohaselt arestimisele ei kuulu.

4. Lisaks ei saa arestida:
-riiklikud peretoetused (sh lapsetoetused), seaduse alusel makstav elatis; vanemahüvitis; sotsiaaltoetused, sealhulgas puudega inimeste sotsiaaltoetused, riikliku pensioni seaduses sätestatud ulatus, kehavigastuste või terviserikke tõttu makstavaid hüvitised (v.a. hüvitis kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis), ravikindlustushüvitised (v.a. ajutise töövõimetuse hüvitis, ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete tööolude eest makstav hüvitis, vanglast vabanemise hüvitis ega matusetoetus).

Teil tuleb arvestada, kas Teie endine tööandja on puhkuserahadest, töötasust ja hüvitisest rohkem kinnipidanud ja kohtutäiturile ülekandnud. Juhul kui on, tuleb Teil pöörduda avaldusega kohtutäituri poole.


Vastas Jana Kitter.

Postitusi: 3
Liitunud: 14 Nov 2014, 13:23

Re: Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

17 Nov 2014, 16:04

Nimelt tekkis küsimus et palju võib tööandja kanda , lõpuarve oli mul nii et 3210euri oli kogusumma , sellest tulumaks (sotsiaalmaksud ) 753.70 ja kohtutäituritele kanti 1276.54. et kas see oleks reaalne?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

18 Nov 2014, 16:17

1. Eeldatavasti oli 3210.-€ bruto, millest palgakalkulaatori arvutused näitavad: tulumaks 617,40€; kogumispension (juhul kui Teil see on) 64,20€; töötuskindlustus 64,20€; Neto töötasu 2464,70€.
2. 5x 355.-€ (miinimum)= 1775.-€/3= 592.-€, ehk 2/3 1775.-€-st eurost on 1183.-€ pidi Teile kätte jääma.
3. 2464,79-1183.-€= 1281,70€ kohtutäituritele.

Tööandjal oli õigus kohtutäituritele 1276,54€ üle kanda.

Vastas Jana Kitter.

Postitusi: 3
Liitunud: 14 Nov 2014, 13:23

Re: Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

18 Nov 2014, 22:06

Tere! Vaatasin üle ja tegin ka palgakalkulaatoriga kalkulatsioonid ja sain teised summad tulumaksuga! Kas ma võiks laadida siia manusesse ülesse selle palgalehe et saaksite üle vaadata? Kirjutasin kohtutäiturile et äkki oleks võimalik natukene veel nendelt tagasi saada mõttega et mind koondati ja rahalised seisud veel halvenevad , ja nemad ei ole sellega nõus! lp raimo

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Palju võib kanda lõpuarvest kohtutäiturile

19 Nov 2014, 16:28

Kui Te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on Teil õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus esitatakse kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma:
a) kes kaebuse esitab;
b) millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed);
c) millise toimingu peale kaebus esitatakse;
d) mida kohtutäiturile seoses täitetoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse;
e) mida kaebusega taotletakse.
Kaebus tuleb esitada kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalistele kätte. Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub.
Selgitan, et Teil ei ole mõtet meile oma palgalehte üle vaatamiseks saata, tegeleme juriidiliste probleemide lahendamisega, mitte aga raamatupidamisega. Oma vastuskirja alguses kirjeldasin põhjalikult, kuidas käituda, kui Te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega.


Vastas Jana Kitter.

Vasta