viivis

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Mai 2016, 14:24

viivis

30 Jaan 2017, 16:45

tere! kas viivis võib ületada põhisummat olukord selline et põhivõlg on 285.90 intress 57.10 ja viivis 335.90euri ette tänades andrus

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: viivis

31 Jaan 2017, 15:02

Tsiviilkohtumenetluse seadustik § 481 lg (2`)
Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata kõrvalnõuete osas, mis ületab põhinõuet.
Maksekäsu kiirmenetluses võla nõudes ei saa võlausaldaja nõuda põhivõlast suuremat kõrvalnõuet (viivist, leppetrahvi jne) lähtuvalt TsMS § 481 lg-st 21. Samas, kui nõue on suurem, kui 6400,00€ peab võlausaldaja pöörduma hagiga kohtusse.
Hagimenetluses on võlgnikul võimalik taotleda viivise vähendamist. Viivise vähendamisel arvestab kohus kohustuse täitmise ulatust, laenuandja õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Lisaks ütleb VÕS § 162 lg 1, et leppetrahvi (viivise) vähendamisel tuleb arvestada poolte majanduslikku seisundit. Kui on tegemist füüsilise isikuga, tuleb majandusliku seisundi hindamisel arvesse võtta igakuiseid sissetulekuid. Majandusliku seisundi arvestamine on aga pigem teisejärguline, kuivõrd eelkõige tuleb hinnata võlausaldajale tekkinud kahju ja viivise proportsionaalsust.

Võlaõigusseadus § 113. Viivis

(1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105042013001
RT I, 05.04.2013, 1 - jõust. 15.04.2013

(2) Kui rahalise kohustuse täitmise aeg ei ole kindlaks määratud, muu hulgas kahju hüvitamise või alusetu rikastumise väljaandmise või taganemisest tuleneva väljaandmise nõude puhul, arvestatakse võlgnetavalt rahalt viivist alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas raha sissenõudmiseks hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Kui tasu maksmise aeg ei ole kindlaks määratud vastastikuse lepingu puhul, arvestatakse tasult viivist alates käesoleva seaduse § 821 lõikes 1 sätestatud ajast.
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010001
RT I, 06.12.2010, 1 - jõust. 05.04.2011

Teil tuleks kokkuleppele jõuda võlausaldajaga võlgnevuse (põhivõlgnevuse ja intresside tasumise osas), seejärel on võimalik võlausaldajaga kokkuleppida ka viivise arvestuse ja tasumise osas.


Vastas Jana Kitter.

Vasta