Kas ühe abikaasa võlgu saab sisse nõuda teiselt abikaasalt?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Juun 2017, 09:08

Kas ühe abikaasa võlgu saab sisse nõuda teiselt abikaasalt?

05 Juun 2017, 09:28

Sain teada, et mu abikaasa on võtnud pikema perioodi vältel erinevate pakkujate poolt kiirlaene ja on nüüd oma maksete tasumisega võlgades (st ühe võla tasumiseks võtnud teiselt pakkujalt uue laenu), sest järjest saabuvad võlanõuded. Soovin infot, et kui ta ise ei suuda oma võlgu tasuda, siis kas tema võlad ohustavad mind ja meie ühiseid alaealisi lapsi (st kas minul tekib kohustus tema võlgade tasumiseks, kuna oleme ametlikult abielus)?

Mul on enne abielu soetatud korter ja praegu elame abielu kestel soetatud korteris, millele on notariaalselt vormistatud varalahusus (selle ostuks võetud pangalaen on ainult minu nimel ja tasuda). Abielludes valisime varaühisuse, aga ühisvara me abielu kestel soetanud ei ole. Kummalgi on oma nimel auto, mis on soetatud abielu kestel. Kuidas oleks mul kõige targem toimida, et kaitsta oma isiklikku vara? Soovin abielu lahutada, aga milliseid samme oleks mõistlik astuda ja millest alustada, et kaitsta enda ja oma laste õigusi? Milline on praegu reaalne oht minu nimel olevale varale?

Kui võlgadesse sattunud isik peaks sooritama suitsiidi, siis kelle kanda jääb tema võlgade tasumine?

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kas ühe abikaasa võlgu saab sisse nõuda teiselt abikaasa

08 Juun 2017, 09:53

Abikaasade varalised suhted on reguleeritud perekonnaseaduses (PKS).
§ 19. Abikaasa vastutab teise abikaasa võetud kohustuste täitmise eest niivõrd, kuivõrd abikaasa võib teda esindada või teda oma toimingutega kohustada.
§ 18. lg 1 Tehingust, mille abikaasa teeb ühise majapidamise korraldamise või laste huvides või perekonna muude tavapäraste vajaduste katmiseks, tekib abikaasade solidaarkohustus, kui tehingu ulatus ei ületa abikaasade elutingimuste kohast mõistlikku määra.

Lisaks, sõltumata sellest, kelle nimele on registreeritud abielu jooksul soetatud vara, võib siiski olla tegemist abikaasade ühisvaraga. Perekonnaseaduse 2. jao 1. jaotis reguleerib abikaasade varasuhteid varaühisuse korral.
§ 25. Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused (edaspidi ühisvara).
§ 27. regulatsioon käsitleb juhtumeid, millal varaühisuse kestel võib tekkida abikaasale lahusvara
(1) Ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara.
(2) Abikaasa lahusvara moodustavad:
1) abikaasa isiklikud tarbeesemed;
2) esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel;
3) esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel või hüvitisena lahusvarasse kuuluva eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest või lahusvaraga tehtud tehingu alusel.
(3) Lahusvara hulka ei arvata neid kulutusi, mille kumbki abikaasa on varaühisuse kestel varalt kasu saamiseks töö või varaliste soorituste näol teinud (vajalikud ja kasulikud kulutused). Niisuguste kulutuste väärtus arvestatakse abikaasade ühisvara hulka.
(4) Abieluvaralepinguga võib tunnistada ühisvaraks või lahusvaraks üksikuid esemeid või teatavasse liiki kuuluvaid esemeid.
(6) Varaese loetakse abikaasade ühisvara hulka kuuluvaks seni, kuni ei ole tõendatud selle kuulumine abikaasa lahusvara hulka. Kolmandate isikute suhtes kehtib varaeseme kuulumine abikaasa lahusvara hulka ainult käesoleva seaduse §-s 61 sätestatut järgides.
§ 33. Vastutus kolmanda isiku ees
(1) Abikaasa vastutab kolmanda isiku ees oma lahusvaraga ja ühisvaraga täies ulatuses:
1) nende kohustuste eest, mille kumbki abikaasa on võtnud perekonna vajaduste rahuldamiseks käesoleva seaduse § 18 kohaselt või ühisvara valitsemisest tulenevalt;
2) abikaasade solidaarkohustuse täitmise eest;
3) kohustuste täitmise eest, mille puhul on kohustatud abikaasa leppinud kolmanda isikuga kokku, et ta vastutab nii ühisvaraga kui ka lahusvaraga.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kokkuleppe sõlmimiseks on vaja ka teise abikaasa nõusolekut.
(3) Muude kohustuste eest vastutab kumbki abikaasa oma lahusvaraga ja pooles väärtuses ühisvaraga. Võlausaldaja võib nõuda ühisvara jagamist, kui ta tõendab, et lahusvarast kohustuste täitmiseks ei piisa.
Eeltoodust tulenevalt on võimalik, et Teil siiski on ühisvara ning nõudeid võib saada rahuldada ka ühisvara arvelt.
Võlgniku surma korral lähevad nõuded koos varaga pärijatele.
Kahjuks ei ole foorumi tingimustes võimalik kõiki asjaolusid hinnata täpsusega, mis võimaldaks anda konkreetset nõu. Seetõttu soovitan konkreetsete vastuste saamiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Saame Teile abiks olla kui võtate ühendust juristaitab.ee veebilehel toodud viisil ja lepite kokku kohtumise juristiga, kes aitab Teie küsimustele vastuseid leida.Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta