võla aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 18 Mär 2019, 17:02

võla aegumine

18 Mär 2019, 17:16

Tere.
Kas oskate anda nõu , kuidas koostada taotlust/avaldust kohtule et taodelda võla aegumist ja kas leiab kusagilt taotluse/avalduse näidist.
Kui on mitu võlga siis kas kõikide võlgade puhul tuleb teha eraldi taotlus/avaldus kohtule?
kui võlad on tekkinud 2005,2006 siis kas need võlad on aegunud?
Palun abi

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: võla aegumine

25 Mär 2019, 19:50

Tere,

Aegumine tuleneb Tsiviilseadustiku üldosa seadusest ja on nõude liigist sõltuvalt erinev. Kuna küsite kohtule avalduse esitamise kohta nõuetele aegumise kohaldamiseks, võib arvata, et tegemist on kohtuotsusega kinnitatud nõuetega.
Aegumise õiguslikud alused on sätestatud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 10. peatükis (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv). § 142 lg 1 kohaselt aegub õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. TsÜS § 157 lg 1 sätestab, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. TsÜS § 157 lg-s 1 sisalduv 10-aastane täitmise aegumise tähtaeg kehtib alates võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse jõustumisest 05.04.2011. Varem oli jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude aegumistähtajaks 30 aastat. TsÜS § 157 lg 1 (selle alates 05.04.2011 kehtivas sõnastuses) rakendamine edasiulatuvalt ning selle suhte varasemalt tekkinud aegumata nõuetega on määratud kindlaks võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 lg-s 4. Nimetatud sätte alates 05.04.2011 kehtiva sõnastuse kohaselt:
a) kohaldatakse TsÜS § 157 lõikes 1 aegumise kohta sätestatut, s.o 10-aastast aegumistähtaega ka enne 01.03.2011 tekkinud aegumata nõuetele, kuid
b) juhul kui enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lg 1 kohane, s.o 30-aastane aegumistähtaeg lõpeks varem kui eelmises punktis nimetatud tähtaeg, s.o 05.04.2021, siis kohaldatakse aegumisele enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lõiget 1.

Eeltoodust tulenevalt ei aegu Teie küsimuses viidatud 2005-2006 aastal tsiviilasjas tehtud kohtulahendist tulenev nõue enne 05.04.2021. Arvestada tuleks aga jällegi võimalikku aegumise katkemist ja peatumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 18 Mär 2019, 17:02

Re: võla aegumine

07 Apr 2019, 19:10

Tere.
olen nüüd vähe segaduses, kui on jõustunud kohtuotsus ja edasi antud kohtutäiturile sisse nõudmiseks seega on alustatud täitemenetlus 2005 ja 2006 aastatel.
vaadates Teie poolt antud linki (riigiteataja) siis ei saa aru miks need võlad aeguvad 2021 nagu kirjutate , lugesin et paragrahv 157 punkt 1 ütleb et kohtuotsusega tunnustatud nõude samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. ja nõude aegumistähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest kuid mitte enne nüude sissenõutavaks muutumisest.
siis miks minu võlad aeguvad 2021.

vastus ootama jäädes

riina

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: võla aegumine

12 Apr 2019, 18:24

Tere,

Oluline on, et võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 tõlgenduse kohaselt algavad kõikide enne 1. märtsi 2011 jõustunud ja veel aegumata täitedokumentide aegumistähtajad 1. märtsist 2011 uuesti, aegudes seega 1. märtsil 2021 (v.a juhul, kui nõuete aegumistähtaeg lõppeks vana põhimõtte kohaselt enne 1. märtsi 2021. Sel juhul kohaldatakse endist seadust). Seetõttu ei saa ka Teie kohustused olla aegunud enne 2021 a 1.märtsi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 11 Sept 2019, 22:24

Re: võla aegumine

11 Sept 2019, 22:50

Tere

Võlanõue aegub 1. märts 2021, kas võlanõue aegub automaatselt või tuleb esitada taotlus lõpetamiseks, kui jah siis kuidas esitada toimida?

Jään ootama Teie vastust. Tänud ette

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: võla aegumine

18 Sept 2019, 07:31

Tere

Aegumist ei kohaldata automaatselt vaid võlgnik saab aegumisele tuginedes kohustuse täitmisest keelduda. Selleks tuleb aegunud nõude kohta esitada kohtutäiturile taotlus aegumise kohaldamiseks. Kui kohtutäitur aegumist ei kohalda, saab esitada kohtusse nõude täitemenetluse lubamatuks tunnistamiseks aegumise tõttu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 18 Mär 2019, 17:02

Re: võla aegumine

25 Okt 2019, 11:40

Tere.

Kas võlgade aegumise taotlemiseks on taotlusel kindel taotluse vorm mida esitada kohtutäiturile ja kohtule ning kui on siis kus kohast sellise taotluse näidise saaks.

Tänud ette.

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: võla aegumine

30 Okt 2019, 19:56

Tere

Kui tegemist on tsiviilasjas välja mõistetud võlgnevusega,ei saa see olla aegunud enne 2021.aastat. Avaldusele ei ole kehtestatud vormi, ent kohtuga suhtlemiseks on dokumentidele kehtestatud vormi- ja sisunõuded. Nende kohta saab täpsemalt lugeda Tsiviilkohtumenetluse seadustikust ja kohtute veebilehelt www.kohus.ee.
Siiski soovitan nii aegumise hindamiseks kui dokumendi koostamiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta