Täiteasjad e-maksuametis ja segadus kohtutäituri tegevuses

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 19 Jaan 2017, 15:19

Täiteasjad e-maksuametis ja segadus kohtutäituri tegevuses

20 Jaan 2017, 12:41

Tere,

kas kohtutäituri poolt sissenõutavad summad saavad olla erinevad e-maksuametis ja paberkandjal? Ehk siis - kas kohtutäitur peab kandma kõik oma täiteasjad e-maksuametisse või on see neile nö vabatahtlik ega peegelda minu tegelikke võlgasid täituri ees?

Võtsin oma võlgade tasumise aluseks e-maksuametis näha olevad kohtutäituri arestinõuded (kokku 10 nõuet), summas 691.10€, millest osa läks kohtutäiturile otse füüsilise isiku tulumaksu tagastusest 2016 kevadel ning ülejäänu maksin kahes osas pangaülekandega täituri arvele (30.12.2016 ja 9.01.2017). Kokku laekus temale 691.10€. Minu arusaamist mööda peaks võlad nüüd tasutud olema, kuid kohtutäitur ei ole saatnud mulle ühtegi täitemenetluse lõpetamise otsust ning keeldub aresti alt vabastamast minu pangakontot ning sõidukit. Minu e-kirjas esitatud soovi peale tühistada nõuded temale laekunud summade ulatuses on jäänud minu e-maksuametisse võlaks müstiline summa 118.80€, mida täitur väidab ka kirjavahetuses mind veel võlgu olevat ja saatis "tõestuseks" 10.jaanuaril 2017 ka täitekulu väljamõistmise otsuse (kuupäevaga 29.12.2016, summa hoopiski 79.20€) seoses nõudega, mille kuupäev oli 26.05.2015. Kas selline täituri tegevus (mis ei kajastu ka e-maksuametis) on seaduspärane ning kuidas peaksin tegutsema edasi, kui kohtutäitur ei suvatse täitemenetlusi lõpetada, kuigi olen temale raha maksnud?

Kogu senisest kokkupuutest antud kohtutäituriga jääb ilmselge mulje, et tal puudub piisav arusaam nii e-kanalite kasutamisest kui üldse ametlike dokumentide organiseerimisest, kuna väidetavad võlad tekivad nö "õhust", ilma igasuguste alusdokumentideta ja muutuvad aja jooksul müstiliselt, mille ta siis esitab mulle lihtsa e-kirjana (mitte digiallkirjastatud dokument).


Ette tänades,

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Täiteasjad e-maksuametis ja segadus kohtutäituri tegevus

23 Jaan 2017, 22:29

Esmalt selgitan, et e-maksuamet ei ole see koht, kus registreeritakse võlgniku suhtes algagatud täitemenetlused. Täitemenetluses menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav andmekogu on täitemenetlusregister. Täitemenetlusregistrisse kantud isikul on õigus saada teavet temaga seotud andmete kohta. Täitemenetlusregistrisse kantud isik võib teabe saamiseks esitada kirjaliku taotluse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite kojale (www.kpkoda.ee<http://www.kpkoda.ee>). Täitemenetlusregistrisse kantud kinni peetav isik esitab teabe saamiseks kirjaliku taotluse vanglale, kus ta viibib.

Maksu- ja Tolliametile edastab kohtutäitur vajadusel võlgniku suhtes rahalise nõude arestimise akti. Aktiga arestib kohtutäitur võlgnikule kuuluvad deklaratsioonist ja/või haldusaktist tulenevad tagastusnõuded ja/või ettemaksukonto vabade vahendite tagastusnõuded. Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) on kohustatud täitma võlgnikule kuuluvad deklaratsioonist ja/või haldusaktist tulenevad tagastusnõuded ja/või ettemaksukonto vabade vahendite tagastusnõuded sissenõudja kasuks kohtutäiturile.

E-maksuametis kajastatakse võlgniku suhtes kohtutäiturite poolt edastatud rahalise nõude arestimise aktid. See kas konkreetses menetluses rahalise nõude arestimise akt Maksu- ja Tolliametile edastatakse või mitte sõltub konkreetsest menetlusest. E-maksuametis kajastatavat informatsiooni Maksu- ja Tolliametile edastatud rahalise nõude arestimise aktide kohta ei saa mingil juhul pidada ammendavaks informatsiooniks võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste kohta.

E-maksuametis näha olev kohtutäituri(te) arestinõuete summa ei ole kinnituseks või tõendiks täitemenetluses olevate kohustuste suuruse kohta. Tihtipeale sisaldavad täitmisel olevad nõuded lisanduva viivise nõuet. Sellisel juhul on võlausaldajal õigus arvestada viivist täitedokumendis sätestatud määras ka pärast täitedokumendi jõustumist sh on võlausaldajal õigus arvestada nõudelt viivis ka täitemenetluse jooksul. Selliste nõuete puhul võlausaldaja nõue täitemenetluse jooksul muutub iga päev (kasvad lisanduva viivise võrra). Mõistagi ei toimu arestimisaktide muutmine iga päev.

Teie juhul on võimalik, et üks või mitmed Teie suhtes algatatud täitemenetlused sisaldasid ka lisanduva viivise nõuet, mis tõttu Teie kohustused jooksvalt kasvasid.

Kohtutäituri poolt nõutud täitekuluga seoses selgitan, et kohtutäituri poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused kuuluvad võlgniku poolt hüvitamisele. Täitekulud nõuab võlgnikult sisse täitekulude otsuse alusel kohtutäitur, kes tegi täitekulude otsuse. Võlgniku või sissenõudja nõudel peab kohtutäitur esitama täitekulude kohta dokumentaalseid tõendeid.


Vastas Oksana Kutšmei.

Postitusi: 3
Liitunud: 19 Jaan 2017, 15:19

Re: Täiteasjad e-maksuametis ja segadus kohtutäituri tegevus

24 Jaan 2017, 19:03

Aitäh!

1. Kas ma saan siis õigesti aru, et kohtutäitur võib mulle minu teadmata lõpmatuseni lisatasusid, viiviseid jm esitada, juhul kui ta suudab need ära tõestada, mis omakorda annab talle aluse täiteasju mitte lõpetada?
Nii tekib ju paradoksaalne olukord? Võibki jääda maksma, sest ta võib igasugu "kulusid" ja lisatasusid endale seoses asjaga tekitada (võttes aluseks väite, et ma ei nõustu maksma, kui ta lihtsalt ei kasuta minu kantud raha nõuete lõpetamiseks).

2. Kas mul on võimalik kuskilt näha dokumente, mis näitavad minu kõiki nõudeid koos kohtutäituri kuludega? Et saaksin kindel olla, kui need ära maksan, siis on asi lõpetatud? Muidu võime ju kohtutäituriga lõpmatuseni jääda vaidlema, kas ta on mulle mingi dokumendi saatnud või mitte. Keegi ei saa seda tõestada.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Täiteasjad e-maksuametis ja segadus kohtutäituri tegevus

01 Veebr 2017, 23:14

1. Ilmselgelt ei saa kohtutäitur lisatasusid, viiviseid jms lõpmatuseni juurde arvestada.

Täitmisel olev sissenõudja nõue sh pärast otsuse tegemist lisanduvaid viiviseid tulenevad täitedokumendist. Lihtsamini öeldes nõuab kohtutäitur võlgniku käest sissenõudja kasuks sisse täpselt nii palju, kui palju mõistis kohus võlgnikult välja. Nõude suurus, samuti lisanduvate viiviste määr ja arvestamise alus tulenevad täitedokumentist.

Kohtutäituri tasustamise kord on sätestatud kohtutäituri seaduses. Kohtutäituril on õigus võtta tasu ametitoimingu eest ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist ainult kohtutäituri seaduses sätestatud juhtudel, ulatuses ja korras.

Täitekulud on kohtutäituri tasu ning kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused.

Seega igal juhul igal kohtutäituri poolt nõutaval summal, olgu see sissenõudja nõue või täitemenetlusega seotud kulud, peab olema alus ehk dokument millest vastav nõue tuleneb. Võlgnikul aga peab endal olema nii palju huvi enda asjade vastu, et nõude aluseks olevate dokumentidega tutvuda ja vajadusel paluda kohtutäituril konkreetsete nõuete (summade) osas selgitust.


2. Täitemenetluse seadustiku § 35 lg 1 järgi täitemenetluse osaline (sh võlgnik) võib täitetoimikuga tutvuda ning tal on õigus saada sellest ärakirju ja õiendeid. Kohtutäituri seaduse § 7 lg 2 kohaselt menetlusosalisel on õigus taotleda seoses ametitoiminguga selgitusi otse kohtutäiturilt.

Kõige lihtsam viis saada selgust oma täitmisel olevate nõuete osas ongi registreerida kohtutäituri vastuvõtule ja tutvuda Teie suhtes avatud täitetoimikutega.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta