Elatise kinnipidamine võlgniku töötasust

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 27
Liitunud: 28 Jaan 2011, 11:57

Elatise kinnipidamine võlgniku töötasust

25 Jaan 2017, 08:59

Tere!

Sain teada, et võlgnik asub tööle ja palusin kohtutäituril saata võlgniku töökohta töötasust elatise arestimisakt.
Esimesel kuul, kui võlgnik oli töötanud ainult pool kuud, laekus mingi väike elatisraha.
Nüüd aga möödas teine kuu ja tööandja ei ole sentigi kohtutäiturile üle kandnud. Helistasin võlgniku tööandjale ja sain vastuseks, et võlgnikul väike palk.

Olen aru saanud, et elatise nõude puhul on teised reeglid ja ei arvestata võlgniku teiste ülalpeetavatega, ega ei jäeta kätte miinimumpalka. Seadusest ju ei tulene, et võlgnikule tuleb igal juhul jätta arestimata vähemalt pool kuu eest ettenähtud palga alammäärale vastavast summast ning juhul, kui võlgniku sissetulek on nimetatud summast väiksem, tuleb siiski kinni pidada 1/3 sissetulekust.

Tean varasemast, et antud võlgnik on sõlminud eelmise tööandja juures kokkuleppe, et tööandja maksab mingi x-summa kohtutäiturile, tööandja maksab ametlikult töötaja kontole miinimumi ja ülejäänud kannab kellegi teise kontole.
Kas ja kuidas on kohtutäituril võimalik kontrollida, et tööandja täidab korrektselt elatise arestimise nõuet.

Lisaks, kas mul, kui sissenõudja seaduslikul esindajal on õigus saada töötasu arestimisaktist koopiat? Varasemalt on kohtutäitur kõikidest toimingutest, mis olen palunud teostada, saatnud ka koopia mulle, nüüd aga mingil põhjusel keeldus saatmast.
Tänan!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Elatise kinnipidamine võlgniku töötasust

01 Veebr 2017, 23:16

Lapse elatisnõude täitmisel on tõepoolest ettenähtud erisusi võlgniku sissetuleku (sh töötasu) arestimisel. Lihtsustatult öeldes olenemata sellest kui väike on võlgniku sissetulek (palk) sellest on võimalik pidada lapse elatisnõude täitmiseks kinni. Seega kui võlgnik töötab ja saab palka peavad kasvõi mingidki summad elatise katteks igakuiselt laekuma.

Teadaolevalt peab tööandja igakuiselt esitama Maksu- ja Tolliametile nn TSD deklaratsioonid, milles muuhulgas deklareeritakse iga töötaja palga suurus. Kohtutäituril on iga võlgniku kohta võimalik kontrollida tööandja poolt deklareeritud palga suurust. Seega iseenesest, kui tööandaja võlgniku palka deklareerib, on selle suurus kohtutäituile teada. Keerulisem on olukord siis, kui palga makstakse nö mustalt või osaliselt vormistatakse päevarahana. Selliseid andmeid kohtutäitur ei näe.

Juhul, kui tööandja kohtutäituri sissetuleku arestimise akti ei täida või ei tee seda korrektselt, on kohtutäituril võimalik kohaldada tööandjale sunniraha.

Rangelt võttes TMS § 10 lg-st 1 tulenevalt peab kohtutäitur vara arestimise akti toimetama menetlusosalistele (sh sissenõudjale) kätte. Sissetuleku (töötasu) arestimise akt on üks kohtutäituri poolt koostavatest vara arestimise aktidest. Siiski reeglina sissetuleku arestimise aktid sissenõudjatele ei saadeta – tavaliselt sissenõudja ei soovigi neid näha. Samas siis, kui sissenõudja palub kohtutäiturilt edastada võlgniku sissetuleku arestimise akti puudub kohtutäituril seaduslik alus sellest keelduda.


Vastas Oksana Kutšmei.

Postitusi: 27
Liitunud: 28 Jaan 2011, 11:57

Re: Elatise kinnipidamine võlgniku töötasust

06 Veebr 2017, 15:54

Tänan vastamast!
Tekkinud on uus probleem. Kuidas käituda olukorras, kus kohtutäitur on töötasu arestimisaktile märkinud , et võlgnikul on 1 ülalpeetav, aga tegelikkuses ei lähe elatise sundtäitmisel arvesse ülalpeetavad. TMS § 132 lõige (2) Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.
Samas on arestimisaktil kirjas ka asjaolu, et tegemist on elatisnõudega. Võlgniku tööandja on juba 2 kuud selle võrra vähem elatist arvestanud ja üle kandnud. Kes vastutab antud olukorras, kui sissenõudjal jäáb osa elatisest saamata? Kuidas tekkinud olukord lahendada ja kes hüvitab sissenõudjale saamata jäänud elatise?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Elatise kinnipidamine võlgniku töötasust

09 Veebr 2017, 22:57

Selle probleemi peab lahendama kohtutäitur. Selleks tuleb Teil esitada kohtutäituile kaebuse selle kohta, et vaatamata võlgnikul sissetuleku olemasolule ei laeku elatise katteks raha.

Kohtutäituri mureks on selgeks teha kas on tal akt valesti tehtud (ehk kohaldatav arestimisele mittekuuluv miinimum on aktis ekslikult märgitud) või tööandja ei täida akti korrektselt (ehk ei arvesta sellega, et tegemist on elatisnõudega). Viimasel juhul saab kohtutäitur kohaldada tööandja suhtes sunnimeetmeid akti täitmiseks ehk kohaldada sunniraha. Esimesel juhul on kohtutäituril võimalik akti parandada ja/või vajadusel selgitada tööandjale neid põhimõtteid millest lähtuvalt tuleb tööandjal elatise katteks kinnipidamisi teha.Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta