üürileandja poolne lepingu lõpetamine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Nov 2018, 10:46

üürileandja poolne lepingu lõpetamine

21 Nov 2018, 17:21

On sõlmitud üürileping apteegiruumide üürimiseks kaubanduskeskuses. Üürileandja on edastanud üürnikule teatise üürilepingu ülesütlemisest alates 01.01.2019 seoses üüritava pinna võimaliku ümberehitusega. Üürniku huvi on üürilepingut võimalikult pikalt jätkata. Kuidas vastata üürileandja ülesütlemisavaldusele ja millist nõu anda ettevõtte juhtkonnale seosesüürilepinguga? Tegemist tähtajalise üürilepinguga, sõlmiti 2011. Lepingus kirjas: Üürileandjal on ôigus leping erakorraliselt ules ôelda, kui: 1)Üür, jt maksud on osaliselt vôi tâielikult 30p maksmata vôi on maksete tasumise viivitus üle IOp vâhemalt 3 korral 1a jooksul. 2)Üürnik osutub maksejôuetuks vôi algatatakse pankrotimenetlus; 3)Üürnik kasutab ruumi vastavalt otstarbele ja ei lôpeta ning heasta rikkumist 14p jooksul vastavasisutise teate saamisest; 4)Üürnik halvendab oluliselt Ruumide seisundit ja ei Iôpeta ning heasta rikkumist 14p jooksul teate saamisest; 5)Üürnik annab Ruumid allüürile voi kolmandate isikute kasutusse ilma üürileandja kirjaliku Ioata ja ei Iôpeta ning heasta rikkumist 14p teate saamisest; 6) muu oluline tahtlik Lepingu rikkumine üürniku poolt on kestnud 14 p, korraldusi ei täideta. 7) Igasuguse Üürniku poolse Lepingurikkumise puhul, mis annaks ÜürileandjaIe Oiguse Leping üles ôelda, on ÜürileandjaI ôigus nôuda Lepingu ülesütlemise asemel leppetrahvi 3k Üüri ulatuses. 8) Pooltel ei ole ôigust Leping korraliselt ennetâhtaegselt üles ôelda. Juhul, kui ÜürnikuI kaob vajadus Ruumide kasutamiseks, on tal òigus otsida endaga samavâârne üürnik, mille otsustab üürileandja. Üürnik vôib kàesoleva Lepingu erakorraliselt üles ôelda ainult siis, kui ÜüriIeandja on Lepingut oluliselt rikkunud, tähtajaga 30p, kui seda ei tehta, võib leping üles öelda. 9)Pooled on kokku leppinud, et Lepingu ennetâhtaegsel lôppemisel Üürnikust tulenevalt/poolte kokkuleppel, kohustub Üürnik tasuma ÜüriIeandjaIe ennetâhtaegse ülesütlemise kahju hüvitist 2k üüri ulatuses, katmaks kahjusid.

Postitusi: 1518
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: üürileandja poolne lepingu lõpetamine

26 Nov 2018, 16:11

Tere,

Nagu lepingu sisust tuleneb, ei ole pooltel õigust öelda leping üles korraliselt. Seega saab olla tegemist vaid lepingu erakorralise ülesütlemisega. Erakorraline ülesütlemine eeldab aga erakorraliste ja ettenägematute asjaolude esinemist. Võimalik ümberehitus selleks hinnanguliselt olla ei saa, seega ei ole ülesütlemine kehtiv ja leping on jätkuv kuni tähtaja lõpuni või erakorraliste asjaolude esinemiseni. Kui üürilepingu ülesütlemise vajadus on tingitud ülesütlemist taotlevast lepingupoolest tulenevatest asjaoludest, toob VÕS § 313 lg 1 rakendamine endaga kaasa üürilepingu rikkumise ning sellest tulenevalt võib ülesöelnud poolel tekkida kahju hüvitamise kohustus. Tekkinud olukorras tuleks ülesütlemine vaidlustada, esitades see kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üürileandjale, kuna puuduvad õiguslikud alused tähtajalise üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta