ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

10 Sept 2019, 08:48

Tere
Meie detailplaneeringu (DP) järgi on 23 kinnistud. DP algataja, ehk KOV pole määranud milline peaks olema tee, kas avalikult kasutatav tee või era tee, teiseks, KOV pole teinud lepingud huvitatud isikuga/arendajaga kohuste üleandmise kohta (tee ehitus). Praegu tee on era omandis, ehk 23 koinnistu omanikutelt puudub otsene liigipääs avalikult kasutatavale teele oma kinnistult. KOV keeldub tunnistada antud teed avalikult kasutatavaks teeks, kuna tee pole välja ehitatud vastavalt DP tingimustele. Viimane pöördumine KOV-se oli 2016 aastal. Kui nüüd uuesti pöörduda KOV-le pole, millised võivad olla KOV-l argumeentid mitte tunnistada antud teed avalikult kasutavaks teeks ? Kas 23 kinnistu omaniku on pisav avalik huvi ? Kas kindlasti avaldus KOV-le olema digitaalselt allkirjadega ? Kas Riigikohu Riigikohtu kolleegiumi otsus 3-2-1-31-17 sellel küsimusel on argument, et tunnistada teed avalikult kasutavaks teeks.

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

18 Sept 2019, 06:46

Tere

KOV-il on õigus teha oma ülesannete täitmisel kaalutlusotsus. Nii on tal õigus konkreetseid asjaolusid arvestades kaaluda nii tee omaniku kui seda kasutada soovijate huve. Teie küsimusest pigem nähtub, et huvi ei ole niivõrd avalikkusel kui teatud piiratud hulgal kinnistuomanikest. Seetõttu võib olla asjakohane tee avalikuks kasutuseks määramata jätmine, kui KOV nii otsustab ja tee omanikult ligipääsu saamine avalikult kasutatavale teele koos selle kinnistusraamatusse kandmisega. Sellise nõude lahendamist käsitleb ka Teie viidatud Riigikohtu lahend. Esmalt soovitan vastav ettepanek teha tee omanikule, viimase keeldumise korral saab nõude esitada kohtusse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

26 Sept 2019, 08:31

Tere
Tee omanik on mitukorda pöördunud KOV-le, et antud teed, määraks avalikult kasutavaks. KOV pole nõus seda teha. Kas 23 kinnistu omaniku soov pole pisav avalik huvi ? Teiseks, DP algataja (KOV) pole määranud DP kehtestamisel tee statust. Kas see polnud KOV kohustus ?
Kolmandaks, võib kasutada võimalust loovutada seda teed (üks kinnistu - transpordimaa) riigile ja siis ongi avalikult kasutatav tee. Omanik on sellega nõus.

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

27 Sept 2019, 18:46

Tere

Tõepoolest on kirjeldatud võimalus olemas. On ka veel üks. Nimelt, kui omanik on nõus, saab seada teele servituudi. Selleks tuleb pöörduda notaribüroosse, nagu eelmises vastuses kirjeldasin.
Vastajale jääb arusaamatuks miks võib olla tee avalikuks kasutuseks määramine nii oluline. Ilmselt esinevad asjaolud, mis seda tingivad. Konkreetseid asjaolusid teadmata ja foorumis on paraku Teile keeruline nõu anda. Soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

03 Okt 2019, 10:41

Tere
Vastan, miks on vajalik et tee oleks avalikult kasutav tee. Detailplaneering oli vastuvõetud 18.06.2002 a., kui kehtis (jõustumine 22.07.1995 - kehtib kuni 31. 12. 2002) Planeerimis- ja ehitusseadus (lühend - PES) ja § 47 kohaselt detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab kohalik omavalitsus enne ehitusloa andmist, kui ehitusloa taotleja ja kohalik omavalitsus ei ole kokku leppinud teisiti.
Alates 01.07.2015kehtib Planeerimisseadus (lühend PlanS) ja § 131 kohaselt:
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

Kehtivas seadus on kirjas, et avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ehitab planeeringu koostamise korraldaja (KOV). Kuna praegu DPkohane tee on eratee, siis KOV keeldub tee ehitada vastavalt DP tingimistele, kuna seaduses on kirjas avalikult kasutav tee, aga DP vastuvõtmisel, PES pole mainitud milline peaks olema tee, kas eratee või avalikult kasutav tee. Teiseks puudub leping, et KOV annab tee ehituse kohustused huvitatud isikule üle.

Kui tee saab avalikult kasutavaks teeks, siis KOV kaob argument, miks seda teed ei saa välja ehitada vastavalt DP tingimustele.
Lugupidamisega
Jan

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

14 Okt 2019, 07:59

Tere

Teeseaduse § 4 lg 3 näeb ette, et eratee saab avalikuks kasutamiseks määrata üksnes kokkuleppel eratee omanikuga. Avalik kasutus võib olla kohalikes või riiklikes huvides. Kui tee kasutamise huvi on riigil, sõlmitakse leping eratee omaniku ja maanteeameti vahel.

Kui aga eratee avaliku kasutamise huvi on kohalikul omavalitsusel, määrab valla- või linnavolikogu tee omaniku ja valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku.

Seega tuleb ikkagi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kas tee ka avalikuks kasutuseks määratakse, sõltub KOV kaalutlustest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

14 Okt 2019, 14:13

Tere
KOV ei soovi seda erateed määrata avalikuks kasutamiseks (tee omanik on nõus sellega, et teed määratakse avalikult kastamiseks), kuna sellega tulevad KOV kohustused:
1. Ehitada välja vastavalt DP tingimustele, kuna huvitatud isikuga polnud sõlmitud lepingud tee ehitamise kohta. Vastavalt Planeerimisseadusele (lühend PlanS) § 131 kohaselt:
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.
2. Tee hooldamis kohustus.
Praegu KOV pole nõus täita tee ehituse kohustuse, kuna tee on era kättes. Nagu Teie kirjutasite, kui tee omanik loovutab teed riigile, siis tee on avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee. Kuna DP viiakse ellu kehtivate seaduste alusel, siis peaks kehtima Planeerimisseadus (lühend PlanS) § 131.
Lugupidamisega,
Jan Gebruk

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

16 Okt 2019, 15:54

Tere

Kuna vajalik on juba olemasolevate dokumentide tõlgendamine (DP), ei ole foorum selleks sobiv koht. Soovitan veelkord pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 15
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

07 Nov 2019, 11:35

Tere
Ühes Teie vastuses Teeservituuti kohta on kirjas
"Kui juurdepääsust üle võõra kinnistu on huvi enamal kui kolmel naaberkinnistu omanikul, siis on huvitatud isikutel võimalus pöörduda omavalitsusüksuse poole taotlusega teeosale sundvalduse seadmise algatamiseks kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel". Mina omas kirjas mainisin, et DP on kokku 23 krundi, kelle puudub otsene juurdepääs avalikult kasutavale teele.
Kas 23 krundiomaniku/kinnisasja on pisav arv, et KOV algataks kinnisasja sundvõõrandamist ?

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ligipääsutee kinnistule/detailplaneering

12 Nov 2019, 15:45

Tere

Riigikohtu tsiviilkolleegium on leidnud, et olukorras, kus eratee on planeeringu järgi ainuvõimalik juurdepääs avalikult kasutatavale teele paljude kinnisasjade omanike jaoks, ei ole eraõiguslikud meetmed kõigi isikute huvide tasakaalustatud kaitseks piisavad. Elanikel on sellisel juhul õigus kohalikult omavalitsuselt taotleda, et ta määraks sellise transpordimaa sihtotstarbega eratee, mis on ainus või peamine võimalik juurdepääs avalikult kasutatavale teele, avalikuks kasutamiseks ja algataks sellele sundvalduse seadmise või sundvõõrandamise menetluse. Kohalik omavalitsus peab seega astuma ise samme selleks, et eratee määrataks avalikuks kasutamiseks kas piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmise või sundvõõrandamise teel. Kui omavalitsus neid samme ei astu, on isikul, kelle õigusi rikutakse, õigus esitada halduskohtusse kohustamiskaebus ja nõuda eratee omaniku suhtes sundvalduse või sundvõõrandamise menetluse alustamist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta