1. leht 1-st

Ülesütlemisavaldus ja eluruumi tagastamine enne lepingu lõppemist

Postitatud: 04 Okt 2019, 00:19
Tähtajatus eluruumi üürilepingus on kokku lepitud korralise ülesütlemise etteteatamise tähtaeg 2 kuud. Üürilepingus on nõue, et lepinguga seotud teadete edastamine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Kas võib eeldada, et üürnik teeb kirjaliku ülesütlemisavalduse, mitte ei teata vaid suuliselt soovist lahkuda?

Kas üürileandja saadetud e-kirja (12.09.2019) üürnikule viitega tema 3.09.2019 suulisele soovile leping lõpetada tema initsiatiivil (teadmata, kas erakorraline või korraline ülesütlemine) saab võtta aluseks üürilepingu automaatse lõppemise kuupäeva fikseerimisel? Ja kumb kuupäev: 3.11 või 12.11? Või pole alust, sest kirjalik initsiatiiv peab ikkagi tulema üürnikult?

Nõudmise peale saatis üürnik 20.09.2019 kirjaliku korralise ülesütlemisavalduse. Kas võib arvestada, et 2-kuulist etteteatamise tähtaega arvestades lõppeb tähtajatu eluruumi üürileping automaatselt 20.11.2019 või pean arvestama 3.09.2019 suuliselt esitatud soovi, milles ei selgunud lõpetamise alust?

* Üürimaksekohustus:
Üüri makstakse kuni lepingu lõpuni, ehk siis kuni 20.11.2019. Lepingujärgselt makstakse üüri igakuiselt ettemaksuna eelneva kuu 20. kuupäevaks. Kui üürnik soovib eluruumi tagasi anda varem (7.10.2019), enne lepingu lõppemise päeva (20.11.2019), siis kas üürimaksekohustus on tal ikka lepingu lõpuni või üleandmiseni?
Kas perioodi 1-20 november üür tuleb tasuda lepingu järgi 20.10.2019 vaatamata asjaolule, et tagastab eluruumi 7.10.2019?

* Eluruumi tagastamine/vastuvõtmise akt:
- Tagastamisel fikseerime arvestite näidud. Kas peab veel midagi fikseerima?
- Üürnik on hetkel võlgu jäänud oktoobrikuu üüri. Kas tagastamisel peaks aktis fikseerima võlgnevuse ja viivise?
- Kas eluruumi tagastamisel peaks fikseerima ka tema kohustuse tasuda üüri lepingu lõpuni, maksetähtajaga 20.10.2019? Või ei pea üürnik üüri maksma lepingu lõpuni, kui annab eluruumi varem tagasi?
- Kas tagastamisel fikseeritud näitude järgi kõrvalkulude maksekohustus tuleb ka akti kirja panna?

Re: Ülesütlemisavaldus ja eluruumi tagastamine enne lepingu lõppemist

Postitatud: 14 Okt 2019, 14:44
Tere,

Kirjalikku taasesitamist võimaldava vorminõude puhul ei pea dokument olema omakäeliselt allkirjastatud, kuid peab sisaldama tehingu osapoole nime. Selliseks vormiks loetakse näiteks e-kirja, faksi või ka mobiilisõnumit. Oluline on, et sellist infot saaks hiljem loetavalt esitada. Juhul, kui seadusega nõutakse kindlat vormi, on selle järgimata jätmise korral tehing tühine.
Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) võivad üürileandja ja üürnik elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seega ei ole oluline kumb lepingupool ülesütlemisteatise saatis. Samuti tasub silmaspidada, et lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel on alati võimalik ja sel juhul ei ole vajalik järgida ülesütlemistähtaegu ega vorminõudeid. Piisab, kui on võimalik tõendada, et lepingu lõppemises kindlal kuupäeval on kokku lepitud.

Kui üür on arvestatud teatud ajavahemike järgi, tuleb üüri ja kõrvalkulusid maksta pärast iga vastava ajavahemiku möödumist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui üüri ei arvestata ajavahemike järgi, peab üürnik maksma üüri ja kõrvalkulud lepingu lõppemisel. Seega peab üürnik vaatamata üürilepingu lõppemise ajale tasuma üüri ja kõrvalkulud lepingus ette nähtud päeval, kui lepingut lõpetades teisiti kokku ei lepita.Kui üürnik on üüri või kõrvalkulud üürilepingu lõppemisele järgneva aja eest ette maksnud, peab üürileandja ettemaksu koos intressiga üürnikule tagastama.

Üürnik peab üüritud asja koos päraldistega pärast lepingu lõppemist tagastama seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Kui üüritud asja üürnikule üleandmisel koostati asja üleandmisakt, eeldatakse, et asi anti üle üleandmisaktis toodud seisundis. Samas seisundis (arvestades asja loomulikku kulumist) tuleb asi ka tagastada. Seega on soovitav ka lepingu lõpetamisel aktis fikseerida samad asjaolud, mis lepingut sõlmideski.
Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist