hädavajalikust mahasõidust keeldumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Veebr 2016, 12:48

hädavajalikust mahasõidust keeldumine

09 Veebr 2016, 15:02

Hajaasustuse piirkonnas ühendab talusid tugimaanteega üksainus eratee läbi mitme kinnistu. Tee ei ole määratud avalikuks kasutamiseks vallaregistris, on tõkkepuuga suletud ja kohalike elanike üksmeelse hoole all. Tee avatud otsa kasutavad aktiivselt parkimiseks turistid ja loodusnautijad.
Käänuline ja kitsas, üherajaline hädapärase freeskattega kaetud tee talub napilt kohalike sõiduautode liiklust, eriti sademete ajal.

Kas Maanteeametil on õigus sundida seda erateed igapäevaselt kasutama piirkonda loodava ettevõtte kliente - peamiselt suuremõõtmelisi treilereid kaaluga 40t ja roomikutel raskeveokeid?

Samas on ettevõte rajanud oma kinnistule vajaliku koormustaluvusega juurdepääsutee otse maanteelt teenindushooneni.
Taotletud on naaberkinnistuga (külgneb maanteega, kuid puudub üldse juurdepääs) ühist mahasõitu IV klassi riigimaanteelt 160m kaugusel olemasolevast eratee ristmikust.

Kas mahasõidu taotluse rahuldamata jätmine liiklusohutuse ettekäändel (TeeS §17lg2), on õigustatud ja lõplik, kui keeldumine on selgelt vastuolus avalike huvidega, st kannatavad nii kohalikud elanikud, ettevõtlus kui piirkonnas viibivad turistid?

Raskeveoste liikluse suunamine erateele muudaks seal ohtlikuks (võimatuks) kohaliku liiklemise.
Tee ümberehitamine oleks ebamõistlikult kulukas ja piiratud maa omandiõigustega.
Eratee ristmiku vahetus läheduses on turismiettevõtte ja veekoguäärsete puhkekohtadega seoses vaba parkimine ja puhkajate tihe liikumine. Suurte masinate läbisõit puhkealast on väga keeruline ja ebaturvaline.
Raskendatud ligipääs pärsiks loodava ettevõtte tegevust.

Kas ühine mahasõit on ristmik või mahasõit? Kas kohaldub ´Maanteede projektreerimisnormide´punkt 5.2.1 lg (2) või lg (3)?

Kes aitab kaitsta kannatajate huve?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: hädavajalikust mahasõidust keeldumine

10 Veebr 2016, 17:14

Teeseadus on alates 30.06.2015.a. kehtetu. Varasemalt kehtinud Teeseaduse § 17 lg 2 kohaselt on tee ehitamise eesmärk muuta liiklemine ohutumaks, suurendada tee läbilaskevõimet ja seega soodustada transiitliiklust, parandada keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Tee ehitamise tulemus on uus tee, tee klassi muutumine, uus ristmik või lisarada. Arvestades konkreetset olukorda kohapeal peaks Teie esitatud küsimusele lähtuvalt TeeS §-st 17 lg 2 andma vastuse tee ehitust projekteerinud insener. Kui Teie taotlus mahasõidu ehitamiseks jäeti rahuldamata oleksite koheselt pidanud pöörduma kohtusse ja vaidlustama taotluse rahuldamata jätmise. Teie poolt viidatud Maanteede projekteerimisnormide punkt 5.2.1 lõige 2 ega ka lõige 3 ei anna ristmiku ja mahasõidu mõistet.
Punkti 5.2.1 lg 2 kohaselt ei ole I klassi maanteel samatasandiliste ristmike projekteerimine lubatud. Vähim ristmikevaheline kaugus on II klassi maanteel 1000 m, III klassi maanteel 500 m, IV klassi maanteel 300 m ja V klassi maanteel 150 m. VI klassi maantee ristmike paigutus määratakse vajaduse järgi.

Punkti 5.2.1 lg 3 kohaselt on suurim mahasõitude arv I klassi maanteel üks parempöördega mahasõit kahe normikohasel kaugusel asuva eritasandilise ristmiku vahel, II ja III klassi maanteel kaks mahasõitu ühe kilomeetri kohta, IV klassi maanteel neli mahasõitu ühe kilomeetri kohta ja V klassi maanteel viis mahasõitu ühe kilomeetri kohta ühes sõidusuunas. Mahasõitude vähim omavaheline kaugus on 150 meetrit. Juhul, kui mahasõite on vaja rajada tihedamini, võib vastaval lõigul lubada sõidukite kiirust kuni 50 km/h. VI klassi maantee mahasõitude vahekaugused määratakse vajaduse järgi. Kiirusmuuterajalt ja rambilt peale- ja mahasõite ette ei nähta. Nagu Te veenduda võite on tegemist juhistega teed projekteerivale insenerile.

Kindlasti ei saa Maanteeamet kohustada eratee omanikke lubama puuduliku kandvõimega teed kasutada raskeveokitel. Reaalselt on see ka iseenesest võimatu, sest selline tee ei ole raskeveokile läbitav. Teie poolt kirjeldatud arusaamatuste lahendamiseks peaksite pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.Vastas Vambola Olli.

Vasta