Naabrite tülid ridaelamus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 09 Mär 2015, 19:47

Naabrite tülid ridaelamus

05 Juun 2016, 18:49

kaasomandiga seotud küsimus


Millises ulatuses saab kaasomanik kasutuskorra alusel takistada teise kaasomaniku kaaskasutust?Ridaelamu on jagatud kuueks reaalosaks. Selle ümber olev maa on kaasomanike ühiskasutuses selle erisusega, et maja taga oleva aia suhtes kehtib notariaalselt kinnitatud kasutuskord. Kasutuskord pole põhjalik, vaid kinnistuplaanil on märgitud ala, mida ridaelamuboksi omanik saab oma boksi suuruses kasutada. Ridaelamu keskmised boksid saavad aiale juurdepääsu seega läbi enda kinnistu või läbides maalala, mis on antud teiste kaasomanike kasutusse. Siiani (ca 8 aastat) pole aiast läbimine probleeme tekitanud, kuid nüüd on naaber rajanud kahe ridaelamu boksi piirile heki ning leidnud, et meil puudub õigus läbida tema aeda. Ühtlasi viitas, et ta võib ka aia vahele ehitada, kui me seda korda rikume. Samas ei kehti selline juurdepääsupiirang teiste kaasomanike suhtes.Oleme aru saanud, et kasutuskorra kokkulepe ei tohiks õigupoolest anda kellelegi eeliseid, vaid peaks võimaldama ühist asja kasutada võrdsetel alustel kõigi kaasomanike poolt. Ühtlasi sätestab AÕS § 72 lg 3, et kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.

1) Kas naaber saab tugineda sellele, et aiale juurdepääs on meile läbi enda kinnistu tagatud ning keelata teatud isikutel sellelt alalt läbikäimise, mis on kasutuskorra alusel talle kasutada antud?

2) Kuidas on selline käitumine kooskõlas mõistlikkuse põhimõttega, kuivõrd nt aiamööbli tassimine läbi korteri ei pruugi praktikas olla teostatav?

3) Kas naaber võib aeda, mis on talle kasutuskorra alusel kasutada antud, rajada enda suva järgi teisaldatavaid hooneid või istutada puid/lilli? Millised võimalused on kaasomanikel seda tegevust takistada?

4) Kuivõrd tegemist on ühiskasutatava maaga, millele on määratud kasutuskord, siis kas teine naaber saab piirialale istutatud puude oksi lõigata ilma teise kaasomaniku loata, kui need ulatuvad tema kasutuskorra järgse aia territooriumile, või nõuda naabrilt heki piiramist?Millises ulatuses võib kaasomanike enamuse otsusel teha kinnistuga seonduvaid kulutusi ja nõuda kõikidelt kaasomanikelt kulude hüvitamist?Kaasomanike enamuse otsusel paigaldati ühiskasutatavale maale värav ja paluti kõigilt kaasomanikelt selle soetamise ja paigaldamise kulude kandmist.

1) Kuivõrd tegemist pole otseselt kinnisasja säilitamisega seonduva kulutusega, siis on küsitav, kas kaasomanikelt on õigus nõuda värava soetamisega seonduvaid kulusid isegi juhul, kui enamus nõustus värava paigaldamisega?

2) Millised kinnistuga seonduvaid kulusid tuleb kaasomanikel hüvitada ja milliseid mitte?

3) Kas majaotsa krohvimise eest võib äärmine ridaelamuboks nõuda kõikidelt kaasomanikelt kulude hüvitamist või peab iga reaalosa omanik maksma kinni vaid oma kinnistul tehtavate tööde eest?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Naabrite tülid ridaelamus

08 Juun 2016, 16:06

Te olete vastusena esitatud küsimustele ise välja toonud asjaõigusseadusest tuleneva põhimõtte, et kui asi on kaasomandis, siis on igal kaasomanikul võimalik ühist asja kasutada selliselt, et see ei takista teiste omanike kaaskasutust. Teie poolt esitatud küsimustele 1-4 on üks ühine vastus, mis tuleneb AÕS §-st 72 lg 1, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. Kaasomanike suhteid reguleerivate sätete mõte asjaõigusseaduses on, et tegemist on ühise omandiga ning kaasomanikud on õigustatud kasutama ühist omandit läbi kokkulepete ja teise kaasomaniku õiguste austamise. Kui kokkulepet ei saavutata, on kaasomanikul, kelle õigusi rikutakse, võimalus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse. Teie küsimustele vastajal ei ole võimalik pakkuda töötavat lahendust iga üksikjuhtumi kohta.
Kui tegemist on kaasomandis oleva kinnistuga, siis on kulutusi teinud kaasomanikul õigus nõuda vara säilitamiseks vajalikke kulutusi teistelt kaasomanikelt. Kui tehtud kulutused on toreduslikku laadi, siis ei ole need vajalikud kaasomandi säilitamiseks. Sageli on see aga fakti küsimus. Kinnistul muru niitmise ja muid korrashoiuks vajalikke kulutusi peaksid kandma kõik kaasomanikud.
Kui kaasomanike enamus on otsustanud, et tuleb rajada piirdeaed või paigaldada värav, siis peaksid kulutuste kandmises osalema kõik kaasomanikud (AÕS § 72 lg 1).
Kui ridaelamu on jaotatud korteriomanditeks, siis peaks hoone otsaseina krohvimise kulud kandma vastava ridaelamu osa omanik, kelle korteri välisseinaks on otsasein. See aga ei pea olema reegel ja ühise otsuse alusel võib kuluste kandmises osaleda ka teised ridaelamu korteriomandite omanikud. See ei ole vastuolus asjaõigusseaduse põhimõtetega ning arvestada tuleb asjaolu, et kaudselt on antud kulutus kõigi huvides. Elu saab ainult osaliselt korraldada lähtudes rangelt seadustes sätestatud normidest. Tsiviilõigusi tuleb teostada kooskõlas hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetega.


Vastas Vambola Olli.

Vasta