Pärandi jagamine, välja ostmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 04 Juul 2016, 14:17

Pärandi jagamine, välja ostmine

05 Juul 2016, 11:59

Tere
Selline olukord:
24 ruudune korter kalamajas. Kaks omaniku aastast 2005, üks omanik kellele kuulub 1/2 korterist elab kusagil lätis ega pole näole siiamaani andnud. Teine omanik aga elab korteris ning on kommunaalmakseid üksi maksnud aastast 2005, lisaks on väga halvas seisukorras korteris tehtud pidevalt remonti. Millised on võimalused teiselt poolelt tema osa ära osta ning mil määral mõjutab seda tõsiasi, et remonti tehes on korteri väärtus tõusnud ning kui sees elav omanik ei olnuks maksnud kommunaale, oleks korteril võlad. Mill määral mõjutaks vara jagamisel see kui hoida alles kõik remondi tsekid ning kui lisaks teha ka edaspidi remonti. Kas korteri ära hindamine spetsialistide poolt annaks tulevikus midagi juurde?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pärandi jagamine, välja ostmine

06 Juul 2016, 18:09

Kaasomandi puhul saab rääkida mõttelistest osadest, sest kaasomand on ühine omand ja seda ei ole jagatud. Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kuidas Te kaasoamandi lõpetamise tingimused kokku lepite on aga ikkagi ainult Teie omavaheline otsustus.
Asjaõigusseaduse § 77 lg 2 sätestab, et kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Seega on vastavalt seadusele olemas kolm võimalust kaasomandi lõpetamiseks.
Kaasomanik kannab vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi. Kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega. Kantud kulutustega seonduvalt on oluline, et Te saaks tõendada kantud kulutusi. Kui Teil on olemas arved ja muud dokumendid, mis tõendavad Teie kulutusi seoses korteri remondi ja korrashoiuga, siis on Teil võimalus teiselt kaasomanikult nõuda ½ osa kulutuste hüvitamist. Korteri väärtuse hindamine on oluline, kui Te soovite kaasomandit lõpetada.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 2
Liitunud: 04 Juul 2016, 14:17

Re: Pärandi jagamine, välja ostmine

07 Juul 2016, 09:41

Arveid ja rahaliskulutusi saab tõendada küll, aga kuidas tõendada omal käel tehtud remonti ja viimistlusi ning selleks vajaliku ajakulu. Kuna remonti on veel planeeritud tulevikus, siis ka hindamine oleks piisav tõend fikseerimaks korteri praeguse seisukorra ja väärtuse. Või on mingi muu võimalus tõendamaks ise tehtud remonti?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pärandi jagamine, välja ostmine

08 Juul 2016, 17:58

Tsiviilasjade menetlus kohtus toimub vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatud normidele. TsMS § 229 kohaselt on tõendiks tsiviilasjas igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud. Tõendiks võib olla tunnistaja ütlus, menetlusosalise vande all antud seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, vaatlus ning eksperdiarvamus. Hagita menetluses võib kohus lugeda asjaolude tõendamiseks piisavaks ka muu tõendusvahendi muu hulgas menetlusosalise seletuse, mis ei ole antud vande all.


Vastas Vambola Olli.

Vasta