Maja ehitus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Maja ehitus

20 Apr 2012, 07:53

Kärdlas, minu naaberkrundil hakatakse maja ehitama. Pinnasetöödega alustati kaks päeva tagasi, samuti sain mina sellest kõigest KAKS päeva tagasi teada. Minu kartus on see, et maja võib minu aiamaad ja kasvuhoonet päikese eest varjama hakata. Küsimus, kas naaber oleks pidanud minuga ja teiste naabritega ehitusprojekti kooskõlastama?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Maja ehitus

20 Apr 2012, 07:54

Ehitamine on võimalik ja lubatud, kui ehitamiseks on väljastatud ehitusluba. Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus. Ehitusloa saamiseks tuleb esitada ehitusloa taotlus ja esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva või kontrollitud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud. Ehitusprojekt peab vastama projekteerimistingimustele. Projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Projekteerimistingimuste väljastamisel võtab kohalik omavalitsus aluseks planeeringutes või muul viisil maakasutust korraldavates dokumentides sisalduvaid ehituslikke tingimusi. Projekteerimistingimused koostatakse ja väljastatakse huvitatud isiku taotluse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul sellekohase taotluse esitamise päevast arvates. Seega, kui ehitusluba väljastati, siis Teie naabri elamu projekteerimisel pidi arvestatama mõjudega teistele kinnistutele.

Asjaõigusseaduse § 143 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud. Ehitamisega naaberkinnistule kaasnevad kindlasti teatud mõjud ka Teie kinnistule, kuid omanikule ei saa keelata oma kinnisasja kasutamist elamu püstitamiseks, kui see toimub ehitusloa alusel vastavalt projektile. Seaduslikku kohustust ehitusprojekti naabritega kooskõlastamiseks ei ole, kui ehitise püstitamiseks puudus detailplaneeringu koostamise vajadus. Teil on asjast huvitatud isikuna võimalus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ning paluda teavet seoses ehitise püstitamisega naaberkinnistule. Heatahtlike naabritena on Teil ilmselt otstarbekas siiski rääkida oma kartustest ehitamist alustava naabriga.


Vastas Kaja Kiilo

Vasta