Elatis täisealisele lapsele - Otsa kooli erijuhtum

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 11 Apr 2019, 17:11

Elatis täisealisele lapsele - Otsa kooli erijuhtum

11 Apr 2019, 17:22

Tere!
Laps on 18 aastane ja lõpetab sel suvel Gümnaasiumi. Ta on samuti paralleelselt õppinud alates 9-ndast klassist Georg Otsa nimelises muusikakoolis kolm aastat eelõppes, ning eelmisest sügisest alates põhiõppes eriala. Põhiõpe kestab veel 2 aastat, kuni laps saab 20 aastaseks. Isa, kes elab lapsest eraldi, soovib lõpetada peale keskkooli lõpetamist lapsele elatise maksmise (siis alates selle aastsa juulist). Kas on õigus nõuda lapsele elatise maksmise jätkamist, kuna Otsa kooli põhiõpe on küllalt mahukas ja koormav ja lapse enda rahateenimine ei pruugi olla seetõttu väga hästi teostatav.

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatis täisealisele lapsele - Otsa kooli erijuhtum

18 Apr 2019, 08:39

Tere

Täisealiseks saanud lapse elatisnõue ei erine vormiliselt eriti alaealise lapse omast, küll aga on sisuliselt erinev, paneb lapsele suurema tõendamiskoormuse ja annab kohustatud vanemale rohkem võimalusi elatise andmisest osaliselt või täielikult vabaneda.Täisealiseks saanud lapse puhul tekib vanemal PKS § 97 p 2 või p 3 järgi ülalpidamiskohustus üksnes juhul, kui on täidetud ka muud seaduses sätestatud tingimused. Täisealiseks saanud õpinguid jätkavale lapsele elatist välja mõistes tuleb lähtuda PKS § 99 lg-st 1 (Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes) Seejuures tuleb vajadusi ka tõendada, samuti tuleb tõendada millisel määral täisealine ei suuda ise enda ülalpidamise eest hoolitseda. Sellises asjas ei saa kohaldada PKS § 101 lg-s 1 sätestatud elatise miinimummäära vaid asja lahendades võetakse arvesse kõik asjaolud (lapse vajadused, tema sissetulekud, asjaolude mõjusus, miks ta ei saa ise enda ülalpidamise est hoolitseda). Õppimiskoormus võib selliseks aluseks olla.
Täisealiseks saanud lapse vanem võib PKS § 102 lg 1 järgi ülalpidamiskohustusest vabaneda, st talle ei kohaldu PKS § 102 lg 2.Samuti tuleb elatist välja mõistes arvestada, et PKS § 105 lg 3 järgi täidavad mitu sama astme sugulast ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ning iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 11 Apr 2019, 17:11

Re: Elatis täisealisele lapsele - Otsa kooli erijuhtum

23 Apr 2019, 16:56

Te ei vastanud kahjuks mitte midagi mind huvitavale küsimusele:
Perekonnaseaduse paragrahvi 97 lõige 2 sätestab:
§ 97. Ülalpidamist saama õigustatud isikud
Ülalpidamist on õigustatud saama:
2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;
Kui Gümnaasium on lõpetatud, kuid kutseõppeasutus on pooleli, kuhu on ta astunud enne 18 aastakses saamist, ja selles toimub kutseõpe täiskoormusel, kas siis on laps õigustatud saama elatist?

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatis täisealisele lapsele - Otsa kooli erijuhtum

24 Apr 2019, 09:19

Tere

Nagu kirjutasin ka eelnevalt, võib täisealine laps olla õigustatud saama elatist juhul, kui on täidetud eeldused selleks. Eeldused tulenevad PKS sätetest, millele eelmises vastuses viitasin. Samuti on vaja oma vajadust ja selle suurust tõendada. Kohtud on korduvalt asunud seisukohale, et täisealine isik peab reeglina ise enda ülalpidamise eest hoolt kandma. Ülalpidamist on võimalik nõuda vaid, kui ta seda mingil põhjusel teha ei saa ja vaid ulatuses, milles ta seda ise teha ei saa. Õppimine võib selleks aluseks olla, kui see takistab ülalpidamise hankimist.
Miinimumelatise säte ja ka võimalus küsida elatist ilma vajadusi tõendamata ei kohaldu, kuna need on erisätted kaitsmaks ALAEALISE lapse huve, kellel puudub igasugune võimalus ka parima tahtmise juures ise endale ülalpidamist hankida. Kui soovite konkreetsetest asjoludest lähtuvat analüüsi elatise saamise õigustatuse ja selle suuruse kohta, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, kus saab kõiki konreetseid asjaolusid hinnangu andmisel arvesse võtta. Selleks on mugavaim registreeruda www.juristaitab.ee veebilehel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta